Apdrošināšanas atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (pēc 01.01.1997.)  veidi:

  • slimības pabalsts;
  • atlīdzība par darbspēju zaudējumu;
  • atlīdzība par papildu izdevumiem, kas saistīti ar ārstēšanos un medicīnisko rehabilitāciju, personas aprūpi, tehnisko palīglīdzekļu iegādi un remontu, ceļa izdevumiem, apmeklējot ārstu.

Ja darba negadījuma vai arodslimības rezultātā ir iestājusies apdrošinātās personas nāve, tad ģimenes locekļiem pienākas:

  • atlīdzība par apgādnieka zaudējumu;
  • apbedīšanas pabalsts.

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu aprēķināšanai mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo piecu gadu laikā pirms apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas. Apdrošināšanas atlīdzības tiek finansētas no sociālās apdrošināšanas iemaksām (darba negadījumu speciālais budžets). No darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļiem tiek finansēti arī preventīvie pasākumi. Slimības pabalstu piešķir par pārejošas darbnespējas, kas ir saistīta ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, laiku (nepārtraukti 26 kalendārās nedēļas vai 52 nedēļas trīs gadu laikā). Slimības pabalstu izmaksā 80 procentu apmērā no apdrošinātās personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Ja noticis nelaimes gadījums darbā - par pirmajām 10 darbnespējas dienām izmaksu veic darba devējs no saviem līdzekļiem, bet par turpmāko pārejošas darbnespējas periodu  - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no darba negadījumu speciālā budžeta līdzekļiem. Ja personas pārejošas darbnespējas cēlonis ir arodslimība, slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.