Apdrošinātās personas nāves gadījumā viņa darba nespējīgiem ģimenes locekļiem, kurus mirusī persona daļēji vai pilnīgi apgādāja, izmaksā atlīdzību par apgādnieka zaudējumu. Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmērs tiek noteikts procentuāli no mirušā apgādnieka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas:

  • vienam bērnam - līdz 25 procentiem, ja kļuvis bārenis - līdz 40 procentiem,
  • diviem bērniem - līdz 35 procentiem, ja bārenis - līdz 50 procentiem,
  • trim bērniem - līdz 45 procentiem, ja bārenis - līdz 60 procentiem,
  • četriem un vairāk bērniem - līdz 55 procentiem, ja bārenis - līdz 70 procentiem,
  • citām apgādībā bijušām personām (pārdzīvojušajam laulātajam, vecākiem, u.c.) - līdz 25 procentiem.

No 2023.gada 1.jūlija atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram bērnam ir šāds:

  • Līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 157,00 eiro;
  • No septiņu gadu vecuma – 188,00 eiro.

No 2024.gada 1.janvāra atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram bērnam ir šāds:

  • Līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 171,00 eiro;
  • No septiņu gadu vecuma – 206,00 eiro.

Atlīdzību par apgādnieka zaudējumu izmaksā mirušā bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecumam, ja viņi mācās vidējās vai augstākajās mācību iestādēs dienas nodaļā. Tiesības uz atlīdzību neatkarīgi no vecuma iegūst mirušā apgādnieka bērni, ja viņi kļuvuši par personu ar invaliditāti pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.
Apdrošinātās personas nāves gadījumā viņa ģimenes locekļiem vai citai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu, mirušās personas divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā. Atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā, izmaksā apbedīšanas pabalstu 2 atlīdzību par darbspēju zaudējumu apmērā.