Logo - Atveseļošanās fonda pasākumus saskaņā ar nacionālo attīstības plānu finansē Eiropas Savienība

"Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrā kārta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"

Pasākuma numurs: 3.1.2.1.i  2.kārta
Plānotais finansējums:

5 734 724 EUR (t.sk. Atveseļošanas fonda finansējums – 4 739 441 EUR un valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodoklis) – indikatīvi 995 283 EUR)

Mērķis: Nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.
Mērķa grupa:

Personas ar invaliditāti un kustību traucējumiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem (ieskaitot), kā arī pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu un kustību traucējumiem, kuras nav sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai kuras ir sasniegušas šo vecumu un ir obligāti sociāli apdrošinātas personas (darba ņēmēji, pašnodarbinātie).

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Atskaites punkti:
  • līdz 2024. gada 31. martam – konkrētas mērķa grupas izvēle mājokļa fiziskās pieejamības uzlabošanai;
  • līdz 2025. gada 31. martam – iepirkumu līgumu noslēgšana personu ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības pasākumu  nodrošināšanai.
 • Mērķrādītājs:
  • līdz 2026. gada 30. jūnijam nodrošināta pieejamība mājokļa videi 259 personām ar invaliditāti,                                        
Atbalstāmās darbības:
 • Projekta vadība un īstenošana.
 • Informācijas un publicitātes prasību nodrošināšana.
 • Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde, izņemot projekta veidlapas sagatavošanu un iesniegšanu vadības informācijas sistēmā.
 • Mājokļa ārējās un iekšējās vides pielāgošana mērķa grupas personas vajadzībām, tai skaitā būvniecības darbi vides pieejamības nodrošināšanai, kā arī vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, piegāde un montāža.
 • Būvekspertīze, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
 • Vides pieejamības konsultācijas.
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/3-1-2-1-i-publisko-pakalpojumu-un-nodarbinatibas-pieejamibas-veicinasanas-pasakumi-cilvekiem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-2-karta
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: Projektu īstenošanas ilgums individuāls, nepārsniedzot 2026. gada 30. jūniju
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Pašvaldība, pašvaldības iestāde, pašvaldības kapitālsabiedrība vai pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība, kas nodrošina nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu.
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumi Nr. 512
Vienkāršotās izmaksas: Projekta vadības un īstenošanas izmaksas 15 % apmērā no iepirkumu līgumu izmaksām.
Cita noderīga informācija:

      Kontaktpersona:

Astra Kalniņa

Vecākā eksperte
astra.kalnina [at] lm.gov.lv