Latvijas Republikas Valsts kontrole (turpmāk – Valsts kontrole) pabeigusi lietderības revīziju "Vai pašvaldību veiktās darbības nodrošina iedzīvotāju līdzdalību un informētību?" (turpmāk – revīzija), kurā tika vērtēta tostarp arī pašvaldību izbūvētās un rekonstruētās infrastruktūras atbilstība cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.

Valsts kontrole īstenoja revīziju sadarbībā ar nodibinājumu "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"", izmantojot Labklājības ministrijas izstrādāto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma anketu .

Revīzija tika veikta 11 Latvijas pašvaldībās – Ādažu, Cēsu, Dienvidkurzemes, Dobeles, Gulbenes, Kuldīgas, Limbažu, Madonas un Rēzeknes novada, Jūrmalas un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībās (turpmāk tekstā – pašvaldības) – par laika posmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Revīzijas laikā tika vērtēts, cik piekļūstama cilvēkiem ar invaliditāti ir pašvaldību izbūvētā un rekonstruētā publiskā infrastruktūra.

Revīzijas rezultātu apkopojums liecina, ka ne vienā no pašvaldībām infrastruktūra nav patstāvīgi un funkcionāli izmantojama cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī neveicina šo cilvēku neatkarību.

Pašvaldībās konstatēti būtiski trūkumi, kas norāda uz to, ka ir nepieciešams veikt uzlabojumus valsts īstenotajā politikā, lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti tiesību ievērošanu. 

Valsts kontrole arī norāda, ka vides un informācijas piekļūstamības risinājumi, kas nav atrunāti Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvā LBN 200-21, nav tikai labās prakses piemēri un vēlamā situācija. Šādi risinājumi ir būtisks priekšnoteikums vides un informācijas piekļūstamībai.

Ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas ziņojumu un ieteikumus, Labklājības ministrija atjaunoja vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma anketu un aicina valsts un pašvaldību iestādes to izmantot gan būvniecības projektu izstrādes procesā, gan būvniecības gaitā, kā arī, lai novērtētu savas iestādes vides un informācijas piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem un ģimenēm ar bērniem un veicinātu visas sabiedrības iekļaušanu un līdzdalību.