Iekļaujošas vides ceļvedis ir izveidots ar mērķi pilnveidot publiskos pakalpojumus un rādīt piemēru kā valsts un pašvaldību iestādēm kļūt par iekļaujošas vides paraugu Latvijā un ārvalstīs, lai iespējami vairāk cilvēku ar invaliditāti varētu strādāt un saņemt pakalpojumu vienlīdzīgi ar citiem, bez šķēŗšļiem un iekļaujoša vidē.

Latvijas cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politika ir balstīta uz Latvijas Satversmes un starptautisko līgumu cilvēktiesību jomā prasībām, piemēram, ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Invaliditātes politika ir balstīta uz vienlīdzīgas attieksmes principu, kura mērķis ir dot iespēju visiem cilvēkiem baudīt savas pamattiesības un un brīvības neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, invaliditātes, ķermeņa uzbūves, veselības, spējām vai citas pazīmes.

Ieteikumi:https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/content/pieejamibas_celvedis.pdf