2019.gada 19.martā noslēdzies gala izvērtējums “Eiropas Sociālā fonda atbalsta un īpašā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas, tostarp garantijas jauniešiem shēmas īstenošanai, investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme”, kura mērķis bija novērtēt Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa un ESF īpašā piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķu ieguldījumu lietderību, efektivitāti un ietekmi uz jauniešu nodarbinātības un bezdarba situācijas uzlabošanos un jauniešu līdzdalību darba tirgū un izglītībā laika periodā no 2014. gada līdz 2018. gada beigām.

Izvērtējums ietver Jauniešu Garantijas sociāli-ekonomiskā konteksta raksturošanu, atbalsta pasākumu ieviešanas mehānisma analīzi, atbalsta pasākumu (t.sk. aktivitāšu un to tematisko grupu) efektivitātes un ietekmes analīzi, kā arī atbalsta pasākumu lietderības analīzi.

 

Ar veiktā izvērtējuma KOPSAVILKUMU var iepazīties ŠEIT.

 

IZVĒRTĒJUMS pieejams ŠEIT.