Preses relīzes

Labklājības ministrija (LM) izstrādās jaunu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un viņu ģimenes locekļiem. Šāda atbalsta sistēmas pilnveide noteikta arī Eiropas Savienības stratēģijā “Eiropa 2020”, Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam” izvirzīto mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai.  

Darbs pie šī pakalpojuma ieviešanas notiek jau kopš šī gada pavasara. Pašlaik ir uzsācies otrais posms – izmēģinājuma projekta īstenošana, kur kopumā rehabilitācijas pakalpojuma aprobācijā tiktu iesaistīti vismaz 300 bērni ar AST un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes no visiem Latvijas reģioniem. Izmēģinājuma projektu īsteno biedrība “Latvijas Autisma apvienība”.

Latvijas Autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa: “Ņemot vērā ierobežoto speciālistu pieejamību Latvijā, mēs augstu vērtējam to, ka ne tikai radītas atbalsta grupas savstarpējam atbalstam, pieredzes apmaiņai, vecāku un speciālistu izglītošanai,  bet šī projekta ietvaros tiek izstrādāti arī materiāli par autismu, kuri būs pieejami ikvienam interesentam.”

Plašāka informācija par atbalsta grupām un iespējām pieteikties atbalsta saņemšanai pieejama Latvijas Autisma apvienības mājas lapā, sadaļā “Atbalstīt ceļā”, https://www.autisms.lv/atbalstit-cela/

LM informē, ka pirmais aktivitātes posms ir noslēdzies un ir izstrādāts psihosociālā rehabilitācijas pakalpojuma apraksts, ko pašlaik plānots aprobēt izmēģinājumprojekta laikā un tas ir pieejams LM mājas lapā, https://www.lm.gov.lv/lv/1-nodevums-psihosocialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-un-vinu-likumiskajiem-parstavjiem-vai-audzugimenei-apraksts-neaprobeta-versija.

Pakalpojuma paraksts veidots, ņemot vērā ārvalstu labo praksi - Somijas Autisma apvienības pieeju atbalsta sniegšanā bērniem ar AST un viņu ģimenēm. Izveidotā atbalsta sistēma Somijā paredz attālinātu un klātienes atbalsta grupu veidā sniegt sistemātisku psihosociālu un informatīvu atbalstu ģimenēm, kurās ir bērns ar AST, kā arī organizēt atbalsta grupas atbalsta komandām, kuras palīdz šiem bērniem un viņu ģimenēm. Labo praksi plānots pārņemt un ieviest arī Latvijā, pielāgojot to Latvijas situācijai un pieejamiem pakalpojumiem un atbalstam ģimenēm, kurās ir bērns ar AST.

Aktivitāti plānots īstenot no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. oktobrim un tā tiek realizēta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.