• Labklājības ministrijas rīkotās metodiski informatīvās sanāksmes reģionos (16.09.-14.10.2016.)

Labklājības ministrija (LM) laika posmā no 2016.gada  16.septembra līdz 14.oktobrim rīkoja ikgadējās reģionālās metodiski - informatīvās sanāksmes pašvaldību atbildīgām amatpersonām, kas atbild un ir iesaistītas sociālās politikas veidošanā, sociāliem darbiniekiem un sociālā darba sektora vadītājiem un citiem sociālās jomas profesionāļiem.
Sanāksmju laikā klātesošos iepazīstināja ar aktualitātēm Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās". Diskutēja par izmaiņām invaliditātes politikas jomā, kā arī informēja par valsts finansētiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbības veicējiem. Tāpat speciālisti stāstīja par iespējām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pieteikties uz pakalpojumiem un atbalstu deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, sociālā dienesta un bāriņtiesas sadarbību bērnu ārpusģimenes aprūpē deinstitucionalizācijas procesa ietvaros, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanas aktivitātēm Latvijā.
Dienas otrajā pusē dalībniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties seminārā: Bēgļu sociālekonomiskās iekļaušanas plāna sastādīšana un īstenošana, būtiskākās problēmas bēgļu integrācijā Latvijā un to risināšanas iespējas, ko nodrošināja Biedrība "Patvērums "Drošā māja"".
 
Sanāksmes tika īstenotas ESF projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2022. gada decembrim.
 
Sanāksmes notika:
 
16. septembrī Vidzemes plānošanas reģionā –– Valmierā;
30. septembrī – Kurzemes plānošanas reģionā -  Kuldīgā;
4. oktobrī – Zemgales plānošanas reģionā – Jelgavā;
7. oktobrī – Rīgas plānošanas reģionā - Rīgā;
14. oktobrī – Latgales  plānošanas reģionā – Rēzeknē.