Labklājības ministrija veica pētījumu par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā.  Lai noskaidrotu asistentu pakalpojuma viedokli, tika veikta tiešsaistes aptauja laika posmā no 26.10.2021  līdz  08.11.2021.  Pētījumā tika vērtētas 756 respondentu sniegtās atbildes.

Aptaujas mērķis bija veikt asistenta pakalpojuma pašvaldībā, augstskolā un koledžā saņēmēju aptauju par apmierinātību ar asistenta pakalpojumu, lai novērtētu tiesiskā regulējuma par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ietekmi uz personas iespēju saņemt viņa vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā, ko finansē no valsts budžeta, tika ieviests 2013.gadā ar mērķi sniegt atbalstu nokļūšanai darba vietā, izglītības iestādē vai pakalpojumu saņemšanas vietā, kā arī, lai sniegtu atbalstu personu ar invaliditāti ģimenes locekļiem un veicinātu to iesaisti darba tirgū. Laika gaitā diskusijās ar nevalstiskajām organizācijām (turpmāk – NVO) un pašvaldību sociālajiem dienestiem tika secināts, ka asistenta pakalpojums neapmierina mērķa grupu un pakalpojuma nodrošināšanā ir nepieciešamas izmaiņas.

Pētījumu veica SIA “Projektu un kvalitātes vadība”.