Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos ir juridiska persona (ārpakalpojuma sniedzējs), kas uz attiecīga līguma pamata sniedz darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem. Kā kompetentas institūcijas ir tiesīgi darboties komersanti, kas ir saņēmuši kvalitātes sistēmas sertifikātu darba aizsardzības jomā un kuriem Labklājības ministrija ir piešķīrusi kompetentas institūcijas statusu. Tādejādi ir iespējams pārliecināties par kompetentas institūcijas iespējām piedāvāt kvalitatīvus darba aizsardzības pakalpojumus, veicinot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā. Kompetento institūciju saraksts ir publicēts Labklājības ministrijas interneta vietnē https://www.lm.gov.lv/lv/darba-aizsardzibas-pakalpojumi-kompetentas-institucijas-un-specialisti, kā arī par kompetentas institūcijas statusa iegūšanu tiek publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz Labklājības ministrijā:
  1) Iesniegums par kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusa piešķiršanu;
  2) Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegts kvalitātes sistēmas sertifikāts (kopija);
  3) Darba devēja apliecinājums par darba aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta vai sabiedrības veselības speciālista nodarbināšanu, norādot darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu;
  4) Kompetentās institūcijas personāla zināšanas un kompetenci apliecinoši dokumenti (universitātes diploms vai sertifikāts) (kopijas);
  5) Pierādījumi par kompetentās institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 50 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā (2024.gadā tas ir 35 000 eur). Ja šīs prasības izpildei kompetentā institūcija izmanto apdrošināšanas polisi, tajā atsevišķi norāda vismaz darba aizsardzības vecākā speciālista un arodveselības un arodslimību ārsta vai sabiedrības veselības speciālista atbildības apdrošināšanu un papildus polisei iesniedz bankas maksājuma uzdevumu, kas apliecina veikto samaksu par polisi (kopija);
  6) Ja kompetentās institūcijas statuss piešķirams komersanta struktūrvienībai – komersanta struktūrshēma;
  7) Plānoto darba aizsardzības pakalpojumu apraksts.

  Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pastā vai e-adresē), pa pastu vai klātienē (Labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā 28).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Ja lēmums ir pozitīvs, Labklājības ministrija informē par to iesniedzēju un piecu darba dienu laikā iekļauj informāciju kompetento institūciju sarakstā interneta vietnē https://www.lm.gov.lv/lv/darba-aizsardzibas-pakalpojumi-kompetentas-institucijas-un-specialisti, kā arī nosūta paziņojumu publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Negatīva lēmuma gadījumā Labklājības ministrija iesniedzējam nosūta administratīvo aktu. Pakalpojums ir bezmaksas.

Saņemt pakalpojumu