No 2022. gada februāra līdz 2022. gada augustam izmēģinājuma projekta ietvaros, 50 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināts atelpas brīža pakalpojums mājoklī. 

AB pakalpojums mājoklī pilngadīgām personām ar GRT ir īslaicīgs sociālās aprūpes un uzraudzības pasākumu kopums personas ar GRT dzīvesvietā vai citā personai ar GRT drošā vidē, kas nav institūcija. AB pakalpojums mājoklī personām ar GRT paredz kvalificēta aprūpes un uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, kā arī drošu, saturīgu un lietderīgu dienas organizēšanu, sekmējot personas ar GRT vispusīgu attīstību un nodrošinot personas ar GRT īslaicīgu aprūpi, atslogojot personas ar GRT ikdienas aprūpes nodrošinātājus no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.

Uzsākot atelpas brīža pakalpojuma pilnveidi, LM Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros tika izstrādāts pakalpojuma apraksts, ko plānots aprobēt izmēģinājuma projektā. Apraksta izstrādi un aprobēšanu izmēģinājuma projektā nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Izmēģinājuma projekta laikā katrai personai ar GRT pakalpojuma ietvaros tiks nodrošināts atelpas brīža pakalpojums mājoklī, kopumā līdz 15 diennaktīm. To laikā ir paredzēts līdz 72 stundām ilgs  iepazīšanās periods, kura laikā tiks veidots kontakts starp personu ar GRT un pakalpojuma sniedzēju. Līdz 12 diennaktīm varēs izmantot pakalpojumu diennakts apjomā. Atbilstoši personas ar GRT individuālajām vajadzībām šis laika posms varēs tikt dalīts pa pakalpojuma saņemšanas reizēm atbilstoši ģimenes vajadzībām. Vienlaikus netiek paredzēta iespēja tās dalīt pa stundām un saņemt mazāk par diennakti vienā pakalpojuma saņemšanas reizē.

AB pakalpojums paredz, ka pakalpojuma sniegšanas laikā vecāki vai citas vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas neatrodas mājoklī, kurā personai ar GRT pakalpojums tiks nodrošināts, izņemot iepazīšanās perioda laikā.

Dalībai izmēģinājumprojektā var pieteikties pilngadīgas personas ar GRT, kas:

  • ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai personai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja;
  • ir pilngadīga (no 18 gadiem);
  • ir persona ar GRT un VDEĀVK ir noteikusi smagu vai ļoti smagu invaliditāti (I vai II invaliditātes grupa); 
  • persona ir izteikusi vēlmi saņemt AB pakalpojumu mājoklī.

Kopumā pakalpojumu būs iespējams saņemt 50 personām ar GRT (10 no katra plānošanas reģiona). Dalībnieki tiks reģistrēti pieteikšanās secībā, izvērtējot atbilstību izmēģinājumprojekta kritērijiem un nodrošinot iespējami plašu reģionālo pārklājumu.

PAPILDUS pieteikšanās ir līdz 2022.gada 14.martam  
Saite tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanai:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJCeIbM9FBdtaAUHjQEG_TgZkY-wTT8MHDbi0OKo2t3BYzYQ/viewform?usp=sf_link