attēls

Plāno pagarināt Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektu personām ar garīga rakstura traucējumiem

28.09.2020.

Kopš 2019. gada novembra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus individuālā budžeta modeļa izmēģinājuma projektā. To Labklājības ministrija īsteno sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām, piesaistot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir izmēģināt jaunu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu darbībā 12 mēnešu periodā.

Martā, sākoties ārkārtas situācijai valstī COVID-19 dēļ, izmēģinājuma projekta īstenošana pilnībā apturēta netika, jo pastāvēja riski, kas varētu iestāties, apturot mērķa grupai jebkāda atbalsta nodrošināšanu uz nenoteiktu laiku.  Pakalpojumu ietvaros iespēju robežās atbalsts tika nodrošināts attālināti. Piemēram, personas ar garīga rakstura traucējumiem varēja saņemt psihologa konsultācijas, izmantojot videozvanu.

Tomēr, apkopojot informāciju par visu ārkārtas situācijas periodu, konstatēts, ka nodrošināto pakalpojumu apjoms bija būtiski samazinājies. Aprīlī pat par 51%, salīdzinot ar šī gada janvāri.

Ņemot vērā COVID-19 ietekmi, ir ierosināta izmēģinājuma projekta pagarināšana par trim mēnešiem. Tas nodrošinātu gan objektīvākus projekta īstenošanas rezultātus, gan iespēju kopumā 100 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras dzīvo sabiedrībā, turpināt saņemt pakalpojumus vēl trīs mēnešus, līdz 2021. gada janvāra beigām. Izmēģinājuma projekta pagarināšanu un pakalpojumu nodrošināšanu plānots finansēt projekta esošā finansējuma ietvaros, nepalielinot kopējās projekta izmaksas.

Labklājības ministrija no 2016. gada jūlija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”, kā mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

Cilvēkam ir tiesības lemt par savu dzīvi arī tad, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams atbalsts!

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem sāk saņemt atbalstu Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā

Personas ar garīga rakstura traucējumiem var pieteikties dalībai izmēģinājumprojektā

2016. gada oktobrī plānota iepirkuma izsludināšana apakšdarbības „Esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” īstenošanai.

Plānotās apakšdarbības apraksts: darbības ietvaros finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras ietvaros izvēlēts pakalpojuma sniedzējs veiks kvalitatīvu projekta mērķa grupas personām pašlaik pieejamās sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīzi, izvērtējot valsts un pašvaldību pienākumus sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī valsts un pašvaldību budžeta struktūras atbilstību normatīvajiem aktiem sociālo pakalpojumu jomā. Analīze sniegs informāciju par noteikto valsts un pašvaldību pienākumu sociālo pakalpojumu jomā nodrošināšanu un vērtējumu par valsts un pašvaldību budžeta struktūru atbilstību normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu jomā noteiktajam.  Analīzes par pašlaik pieejamajiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem ietvaros tiks izvērtēti visi 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros sniedzamo sabiedrībā balstīto pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem finansēšanas un izmaksu noteikšanas mehānismi.

31.10.2016. izsludināts iepirkums pētījumam „Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze”. Detalizēta informācija: index.php?option=com_content&view=article&id=80359

16.02.2017. izsludināts iepirkums ''Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta  rezultātu izvērtējums". Detalizēta informācija: index.php?option=com_content&view=article&id=80568

03.2017. Par pētījuma “Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” pirmo posmu

06.2017. Noslēdzies iepirkums “Atbalsta personas pakalpojuma izstrādei un ieviešanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”

18.09.2017. izsludināts iepirkums ''Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana". Detalizēta informācija: index.php?option=com_content&view=article&id=80583 

Atbalsta personas ikdiena un misija raidījumā "Cilvēki//Stāsti"

Par atbalstīto lemtspēju, atbalsta personas pakalpojumu un attieksmes maiņu.

Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA"", kas projekta ietvaros izstrādā atbalsta personas pakalpojuma aprakstu, organizēšanas un finansēšanas kārtību un īsteno atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojektu, par atbalstīto lemtspēju, atbalsta personas pakalpojumu projekta ietvaros un attieksmes maiņu pret personām ar garīga rakstura traucējumiem: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/biedriba-sabiedribai-saglabajusies-aizbildnieciska-attieksme-pret-cilvekiem-ar-gariga-rakstura-traucejumiem.a312905/

Bērniem ar invaliditāti uzlabo dzīves kvalitāti. Speciālista viedoklis par Individuālā budžeta modeli

Izmēģinājuma projekta pozitīvie rezultāti - vecāku un sociālo darbinieku stāsti

Pašvaldības aprobēs jaunu pieeju sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem

Aptauja ģimenēm, kurās aug bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem