Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.4.3.
Plānotais finansējums:

5 309 860 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 4 513 381 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 796 479 EUR)

Mērķis: Veicināt ģimenes un darba dzīves saskaņošanu un cilvēkkapitāla attīstību, veicot izvērtējumus par dažādiem dzīves kvalitātes uzlabošanas aspektiem un īstenojot sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus par ģimenes un darba dzīves saskaņošanas iespējām un vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jautājumiem.
Mērķa grupa:
  • Politikas veidotāji.
  • Sabiedrība kopumā.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
  • Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 1 iestāde.
  • Īstenotie izvērtējumi – 15 izvērtējumi.
Atbalstāmās darbības:
  • Politikas veidošanai nepieciešamo izvērtējumu veikšana politikas veidotājiem.
  • Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana sabiedrībai kopumā.
  • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
  • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-4-3-k-1
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.4.3/1/24/I/001 "Izvērtējumi pierādījumos balstītas sociālās politikas pilnveidei"
Projekta īstenošanas termiņš: 08.09.2023.–31.12.2029.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Labklājības ministrija
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 5. septembra noteikumi Nr. 511
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

Projekts:  Nr. 4.3.4.3/1/24/I/001,,Izvērtējumi pierādījumos balstītas sociālās politikas pilnveidei”

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Egita Sāre

Vecākā eksperte
egita.sare [at] lm.gov.lv