Statuss:
Noslēdzies
ģērbonis

Aktualizēts 30.11.2020.

Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1. kārta)”, projekts Nr: 2.2.1.1/16/I/003

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu tiek īstenots projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”. 

Projekta mērķis: ir izstrādāt vienotu deinstitucionalizācijas procesa atbalsta sistēmu, pielāgojot Labklājības ministrijas informācijas sistēmu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS), Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) un Adopcijas reģistra iespējas, papildinot ar sociālo pakalpojumu operatīvo datu apstrādes funkcionalitāti un piegādājot nozares pakalpojumu atvērtos datus plašai publiskai lietošanai nepersonificētā līmenī.

DI ir pakalpojumu sistēma, kas sniedz nepieciešamo atbalstu personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tā ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un iespēju iekļauties sabiedrībā cilvēkiem ar invaliditāti.

Sadarbības partneri: projekts tiks īstenots sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Sociālās integrācijas valsts aģentūru, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Valsts sociālās aprūpes centru „Rīga", Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme", Valsts sociālās aprūpes centru „Zemgale", Valsts sociālās aprūpes centru „Latgale", Valsts sociālās aprūpes centru „Vidzeme", Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Neredzīgo biedrību, Latvijas Nedzirdīgo savienību, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Aglonas novada domi, Balvu novada pašvaldību, Daugavpils novada domi, Dobeles novada pašvaldību, Engures novada domi, Iecavas novada domi, Ilūkstes novada pašvaldību, Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Jelgavas novada pašvaldību, Kandavas novada domes pašvaldības aģentūru "Kandavas novada sociālais dienests", Krustpils novada pašvaldību, Kuldīgas novada pašvaldību, Limbažu novada pašvaldību, Lubānas novada pašvaldību, Ludzas novada pašvaldību, Mālpils novada domi, Ozolnieku novada pašvaldību, Preiļu novada domi, Rēzeknes novada pašvaldību, Riebiņu novada domi, Saldus novada pašvaldību, Strenču novada domi, Talsu novada pašvaldību, Tukuma novada domi, Valkas novada domi, Valmieras pilsētas pašvaldība, Viļānu novada pašvaldību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Nedzirdīgo savienību, Latvijas Neredzīgo biedrība, Kurzemes plānošanas reģionu, Rīgas plānošanas reģionu, Vidzemes plānošanas reģionu, Zemgales plānošanas reģionu un Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/16/I/003

Projekta finansējuma apmērs: 1 464 581 EUR (1 244 893.85 EUR (85%) finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 219 687.15 EUR (15%) - no Valsts budžeta,

Projekta realizācijas laiks: 47 mēneši, sākot no 2016. gada 22. decembra

Projekta koordinators: Labklājības ministrija

Kontakti:

Projekta vadītājs Reinis Rozenšteins 
Tālr.: 64331837 
E-pasts: reinis.rozensteins@lm.gov.lv 

Informācija sociālajos tīklos https://www.facebook.com/atbalstsDIprojektam/

Papildu informācija par projektu http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=2.2.1.1%2F16%2FI%2F003

Aktuālā informācija
2019. gada ceturtā ceturkšņa beigās atvērto datu portālā (data.gov.lv) un Latvijas pašvaldību savienības portālā BLIS interesentiem ir pieejamas no sistēmas LabIS datiem sagatavotas datu kopas par dažādiem labklājības nozares politikas jautājumiem. 
2020. gada pirmajā ceturksnī veiktas projekta plāna pārskatīšana un projektu finansējuma pārskatīšana.
Projekta īstenošanas gaitā ir realizēti vairāki iepirkumi un notiek dažādas izstrādes: 

  • Izstrādāts Nodarbinātības valsts aģentūras datu apgabals sistēmā LabIS;
  • izstrādāta Labklājības ministrijas valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) koplietošanas vide jeb portāls, tādējādi nodrošinot pieejamību plašākam pakalpojumu sniedzēju lokam;
  • izstrādāta finansējuma principa “Nauda seko klientam” funkcionalitāte;
  • izstrādāta valsts līdzfinansējuma sociālajam pakalpojumam “Grupu māju (dzīvokļa)” funkcionalitāte;
  • izstrādāta Atbalsta centru darba vide;
  • izstrādāta funkcionalitāte deinstitucionalizācijas procesa pārvaldībai;
  • izstrādāti Adopcijas reģistra būtiska pilnveidošanas darbi;
  • veikts drošības un veiktspējas audits.

Projekts veiksmīgi pabeigts 21.novembrī 2020.g. un sasniegti visi paredzētie rezultatīvie rādītāji.