Statuss:
Īstenošanā

s

Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros īsteno projektu deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēmas ilgtspējai un tehnisko palīglīdzekļu (turpmāk – TPL) piešķiršanas pakalpojuma efektivitātes uzlabošanai.

Projekta nosaukums: "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)"

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2.2.1.1/19/I/008

Projekta kopējais finansējums: EUR 1 035 419, kuru veido:

 • EUR 880 106.15 jeb 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums,
 • EUR 155 312.85 jeb 15% valsts budžeta finansējums.

Projekta realizācijas laiks: no 2020. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 15. decembrim (42 mēneši)

Projekta mērķi:

 1. pilnveidot ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba moduli IS SPOLIS, lai tiktu uzkrāta pilna informācija par audžuģimenes lietām, tai skaitā esošo papīra aprites dokumentu pārnese digitālajā vidē;
 2. paplašināt TPL pakalpojuma saņemšanas kanālu skaitu, piedāvājot klientiem elektroniski sniegto pakalpojumu iespējas
 3. elektronizēt TPL pakalpojuma administrēšanas procesus, ieviešot jaunu, uz procesiem balstītu funkcionalitāti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (SPOLIS);
 4. ieviest datu apmaiņas risinājumus TPL pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai;
 5. pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti administrēšanas procesu sistēmā SPOLIS;
 6. nodrošināt elektroniski adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes pieteikšanos mācībām.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota valsts pārvaldes darbības efektivitāte. 

1. Projekta rezultātu rādītāji:

 • Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto elektroniski sniegtos TPL pakalpojumus salīdzinājumā ar iesniegumiem klātienē, 2 gadus pēc projekta beigām veido 20%;
 • Audžuģimeņu/specializēto audžuģimeņu lietu sagatavošana IS SPOLIS 2 gadus pēc projekta beigām veido 50%;
 • E-pakalpojuma "Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei" izmantošana 2 gadus pēc projekta beigām veido 70%.

2. Projekta iznākuma rādītāji:

 • pilnveidoti 10 ar audžuģimeņu atbalstu un TPL pakalpojumu nodrošināšanu saistītie procesi;
 • ieviesti 2 jauni e-pakalpojumi TPL pakalpojuma nodrošināšanai;
 • izstrādāta Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba vietas moduļa attīstība IS SPOLIS;
 • ieviests TPL administrēšanas modulis sistēmā SPOLIS;
 • Valsts atvērto datu portālā publicētas 11 atvērto datu kopas;
 • Kalendāra funkcionalitātes izstrāde IS SPOLIS;
 • ieviests sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti administrēšanas modulis IS SPOLIS;
 • ieviests e-pakalpojums "Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei".

Papildus informācija par projektu

Aktuālā informācija:

Projekta īstenošanas gaitā līdz 2021. gada aprīlim ir noslēgti sadarbības līgumi ar 4 sadarbības partneriem.

2021. gada janvāra beigās ir noslēdzies EIS iepirkums par izstrādes darbiem sistēmā SPOLIS.

2021. gada 1. aprīlī ir stājušies spēkā Ministru kabineta rīkojums "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5.jūnija rīkojumā Nr. 268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)"", ar kuru ir palielināts projekta budžets un paredzētas papildus darbības. Notiek darbs pie līguma ar CFLA grozījumu saskaņošanas.

2021. gada 27. maijā ir parakstīti līguma grozījumi ar CFLA.

Kopš 2021. gada februāra ir uzsākts darbs pie vairākām projekta plānotajām darbībām. Arī gada beigās turpinās vairāku procesu analizēšana un izstrāde pie Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa. Ir veikta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes/ dzirdes invaliditāti administrēšanas moduļa izstrāde IS SPOLIS, kas tiks integrētā ar jau esošajiem SPOLIS moduļiem, kā arī ir sagatavots vēsturisko datu migrācijas plāns.

Tāpat ir veikta e-pakalpojuma "Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveide" izstrāde, pašlaik sadarbībā ar VRAA notiek aktīvs darbs pie e-pakalpojuma publicēšanas.

No 2022. gada janvāra ir izstrādāta integrācija IS SPOLIS ar aktīvo direktoriju, kā arī veikta Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa papildināšana ar trūcīgas personas datiem. Tāpat turpinās plaša procesu analīze pie citām projekta darbībām un to izstrādēm Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas modulī. Kā vienu no būtiskākajiem var minēt - Tehnisko palīglīdzekļu noliktavas izstrādi, kas ir viens no plašākajiem izstrādes apgabaliem. Tikušas organizētas vairākas intervija ar projektā iesaistītajām pusēm, lai apzinātas biznesa procesa prasības.  

Kopš 2022. gada jūlija noticis aktīvs darbs pie projekta darbību izstrādes. Izstrādāta ar TPL pakalpoju administrēšanu saistīto dokumentu procesu funkcionalitāte, TPL datu bāžu migrācijas plāns un migrācijas specifikācijas, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojuma redzes/dzirdes invalīdiem datu bāžu migrācijas programmatūra. Tika izstrādāta arī sociālās rehabilitācijas pakalpojuma SKV SPOLIS atskaišu sadaļas funkcionalitāte.

Analizējot biznesa procesus, veikti papildinājumi TPL moduļa noliktavas funkcionalitātē, kā arī Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma moduļa funkcionalitātē.

Ar Ministru kabineta 2022. gada. 25. oktobra rīkojumu Nr.756 "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)"" ir apstiprinātas izmaiņas projektā, kas ir pamats apjomīgiem projekta līguma grozījumiem, kuri atrodas saskaņošanas procesā ar CFLA. Grozījumi paredz virkni izmaiņu projekta darbībās un mērķos, tajā skaitā pagarinot kopējo projekta ilgumu līdz 2023. gada 15. decembrim un palielinot projekta izmaksas par 100 000 EUR.

2022. gada 9. decembrī ir stājušies spēkā projekta grozījumi, ar kuriem projekta finansējums ticis palielināts par 100 000 EUR, un šobrīd sastāda 1 035 419 EUR. Apstiprināta īstenojamo darbību papildināšana, lai izstrādātu "Kalendāra" funkcionalitāti un  atbilstoši  MK Nr. 878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" izveidotu jaunu TPL procesu  - "Tehnisko palīglīdzekļu nomas process".

Tāpat līdz 2023. gada jūlijam jau esošajiem projekta izstrādātajiem darbiem, veikti jauni darbu pasūtījumi, kā arī izstrādāta jaunā "Kalendāra" funkcionalitāte.  Papildus veikti dažādi izstrādes uzlabojumi SRP un TPL moduļiem.

2023. gada 15. decembrī ir noslēgusies projekta īstenošana, kuras rezultātā Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (SPOLIS) ir izstrādāti jauni moduļi: “Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas modulis” un “Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes/ dzirdes invaliditāti administrēšanas modulis”, kas sevī ietver tehnisko palīglīdzekļu un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu atbilstoši MK 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 878 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" un 2021. gada 20. aprīļa noteikumu Nr. 250 “Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku” prasībām. Jaunajos moduļos tiek nodrošināts Informācijas vienreizes princips – piemēram, tiek attēloti dati no PMLP pārziņā esošās informācijas sistēmas “Fizisko personu reģistrs”, no VDEĀVK pārziņā esošās “Invalditātes informatīvās sistēmas”, kā arī tiek attēlota informācija, ka personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss.


Papildus jaunajiem moduļiem ir ticis papildināts jau esošais “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru modulis”, kas šobrīd ļauj uzkrāt pilnu informāciju par audžuģimenes lietām strukturētā formātā.


Sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu ir veikti papildinājumi NVD pārziņā esošajā “E-veselība”, izstrādājot iespēju ārstiem elektroniski sagatavot atzinumu par tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību.
 

Edgars Emulis

Vadošais IS sistēmanalītiķis.
Edgars.Emulis [at] lm.gov.lv