Statuss:
Īstenošanā

s

24.07.2020.

Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros īsteno projektu deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēmas ilgtspējai un tehnisko palīglīdzekļu (turpmāk – TPL) piešķiršanas pakalpojuma efektivitātes uzlabošanai.

Projekta nosaukums: „Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2.2.1.1/19/I/008

Projekta kopējais finansējums: EUR 935 419, kuru veido:

- EUR 795 106.15 jeb 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums,

- EUR 140 312.85 jeb 15% valsts budžeta finansējums.

Projekta realizācijas laiks: no 2020.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 30.jūnijam (36 mēneši)

Projekta mērķi:

- modernizēt Audžuģimeņu informācijas sistēmu (AGIS), attīstot uz atvērtā koda tehnoloģiju bāzētas platformas Iekšlietu integrētā informācijas sistēmā kā jaunu moduli;

- paplašināt TPL pakalpojuma saņemšanas kanālu skaitu, piedāvājot klientiem elektroniski sniegto pakalpojumu iespējas;

- elektronizēt TPL pakalpojuma administrēšanas procesus, ieviešot jaunu, uz procesiem balstītu funkcionalitāti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (SPOLIS);

- ieviest datu apmaiņas risinājumus TPL pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai;

- pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti administrēšanas procesu sistēmā SPOLIS;

- nodrošināt elektroniski adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes pieteikšanos mācībām.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota valsts pārvaldes darbības efektivitāte

1. Projekta rezultātu rādītāji:

- Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto elektroniski sniegtos TPL pakalpojumus salīdzinājumā ar iesniegumiem klātienē, 2 gadus pēc projekta beigām veido 20%,

- Bāriņtiesu lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu/ izbeigšanu/ atņemšanu sagatavošana sistēmā (e-lieta) 2 gadus pēc projekta beigām veido 50%,

- E-pakalpojuma “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei” izmantošana 2 gadus pēc projekta beigām veido 70%.

2. Projekta iznākuma rādītāji:

- pilnveidoti 9 ar audžuģimeņu atbalstu un TPL pakalpojumu nodrošināšanu saistītie procesi,

- ieviesti 3 jauni e-pakalpojumi TPL pakalpojuma nodrošināšanai,

- uzlabota AGIS un izveidota kā modulis Iekšlietu uzturētajā informācijas sistēmā,

- ieviests TPL administrēšanas modulis sistēmā SPOLIS,

- Valsts atvērto datu portālā publicētas 11 atvērto datu kopas,

- uzlabota SOPA un ieviests datu apmaiņas risinājums ar SPOLIS TPL moduli,

- ieviests sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar redzes vai dzirdes invaliditāti administrēšanas modulis IS SPOLIS,

- ieviests e-pakalpojums “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveidei”.

Kontaktinformācija:

Edgars Emulis, Projekta vadītājs
Tālr. 26218832
E-pasts: edgars.emulis@lm.gov.lv

 

Papildus informācija par projektu

Aktuālā informācija:

Projekta īstenošanas gaitā līdz 2021.gada aprīlim ir noslēgti sadarbības līgumi ar 4 sadarbības partneriem.

2021.gada janvāra beigās ir noslēdzies EIS iepirkums par izstrādes darbiem sistēmā SPOLIS.

2021.gada 1.aprīlī ir stājušies spēkā Ministru kabineta rīkojums “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5.jūnija rīkojumā Nr. 268 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)””, ar kuru ir palielināts projekta budžets un paredzētas papildus darbības. Notiek darbs pie līguma ar CFLA grozījumu saskaņošanas.

2021.gada 27.maijā ir parakstīti līguma grozījumi ar CFLA.

Kopš 2021. gada februāra ir uzsākts darbs pie vairākām projekta plānotajām darbībām. Arī gada beigās turpinās vairāku procesu analizēšana un izstrāde pie Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa. Ir veikta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar redzes/ dzirdes invaliditāti administrēšanas moduļa izstrāde IS SPOLIS, kas tiks integrētā ar jau esošajiem SPOLIS moduļiem, kā arī ir sagatavots vēsturisko datu migrācijas plāns.

Tāpat ir veikta e-pakalpojuma “Pieteikšanās mācībām adoptētāja, audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes statusa saņemšanai/ ikgadējai zināšanu pilnveide ” izstrāde, pašlaik sadarbībā ar VRAA notiek aktīvs darbs pie e-pakalpojuma publicēšanas.

No 2022. gada janvāra ir izstrādāta integrācija IS SPOLIS ar aktīvo direktoriju, kā arī veikta Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas moduļa papildināšana ar trūcīgas personas datiem. Tāpat turpinās plaša procesu analīze pie citām projekta darbībām un to izstrādēm Tehnisko palīglīdzekļu administrēšanas modulī. Kā vienu no būtiskākajiem var minēt – Tehnisko palīglīdzekļu noliktavas izstrādi, kas ir viens no plašākajiem izstrādes apgabaliem. Tikušas organizētas vairākas intervija ar projektā iesaistītajām pusēm, lai apzinātas biznesa procesa prasības.