Statuss:
Īstenošanā

logo

Mērķis  ir  izveidot nabadzības un sociālās atstumtības situācijas – datu un rīcībpolitiku – pārraudzības sistēmu, pilnveidot iekļaujoša darba tirgus rīcībpolitiku un personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas, kā arī noteikt metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu.

Projekta mērķa grupa - sociālās politikas veidotāji.

Projekta darbības:

  • Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums.
  • Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā.
  • Zinātniskais pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū.
  • Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti)
  • Dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas aptaujā "Risks That Matter". 

Projekta īstenošanas laiks no 2015.gada 7. decembra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Finansējums - Darbību īstenošanai kopējais attiecināmais finansējums ir līdz 1 092 297  euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 928 452 euro un valsts budžeta finansējums – 163 845 euro.

Projekta īstenotājs - Labklājības ministrija.
 

ESF projekts „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings”