Statuss:
Īstenošanā
logo

Mērķis  ir  izveidot nabadzības un sociālās atstumtības situācijas – datu un rīcībpolitiku – pārraudzības sistēmu, pilnveidot iekļaujoša darba tirgus rīcībpolitiku un personu ar invaliditāti atbalsta sistēmas, kā arī noteikt metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu.

Projekta mērķa grupa  sociālās politikas veidotāji.

Projekta darbības
1. Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums.
2. Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā.
3. Zinātniskais pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū.
4. Jaunas metodoloģijas izstrāde iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti).

Projekta īstenošanas laiks no 2015.gada 7. decembra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Finansējums - Darbību īstenošanai kopējais attiecināmais  finansējums ir 1 079 960  euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 917 966 euro un valsts budžeta finansējums – 161 994 euro.

Projekta īstenotājs Labklājības ministrija
 

ESF projekts „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings”