Statuss:
Īstenošanā

Logo

ERAF projekts „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija", Nr. 2.2.1.1/17/I/007

Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros īsteno projektu labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju darbības efektivitātes un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai.

Projekta nosaukums: „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija"

Projekta kopējais finansējums: 4 130 000 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda  finansējums – 3 510 500 euro un valsts budžeta finansējums – 619 500 euro

Projekta realizācijas laiks: 2018. gada 18. janvāris - 2023. gada 17. decembris (71 mēnesis)

Projekta mērķi:

 1. Uzlabot un sakārtot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības jomu.
 2. Attīstīt centralizētus koplietošanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumus.
 3. Uzlabot datu kvalitāti un pieejamību.
 4. Uzlabot nozares dokumentu vadības un darba plūsmu procesus.

Lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu, projektā ir plānotas šādas darbības:

 1. IKT pārvaldīšanas jomas uzlabošanā un sakārtošanā:
  1. IKT pārvaldības vadlīniju izstrāde;
  2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto IKT pakalpojumu kataloga definēšana LM padotībā esošajām iestādēm;
  3. standartizētas IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības dokumentācijas izstrāde;
  4. IKT infrastruktūras drošības apmācības.
 2. Centralizēti koplietošanas risinājumi IKT pakalpojumu attīstībai:
  1. Active Directory visās LM resora iestādēs;
  2. vienots elektroniskā pasta risinājums;
  3. centralizēts IKT monitoringa risinājums;
  4. centralizēta lietotāju darbstaciju pārvaldība;
  5. centralizēts “mākoņskaitļošanas” infrastruktūras risinājums Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra (turpmāk – VESPC) datu centrā;
  6. LM reģionālā datu tīkla augstas pieejamības un kapacitātes savienojums ar VESPC datu centru;
  7. informācijas sistēmu migrācija uz centralizētu “mākoņskaitļošanas” risinājumu VESPC datu centrā;
  8. centralizēts IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības risinājums;
  9. informācijas tehnoloģiju resursu pārvaldības risinājums.
 3. Datu kvalitātes un pieejamības uzlabošana:
  1. labklājības nozares datu ticamības un pietiekamības analīze;
  2. datu ticamības un pietiekamības uzlabošana;
  3. Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) informācijas sistēmas uzlabošana;
  4. jaunas Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) informācijas sistēma izstrāde un ieviešana:
   1. VDI elektronisko pakalpojumu izvērtēšana un pielāgošana un migrācija saderībai ar jauno informācijas sistēmu;
   2. VDI atvērto datu kopu publiskošana.
 4. Nozares dokumentu vadības un darba plūsmu procesu optimizācija:
  1. vienotas dokumentu vadības sistēmas ieviešana nozarē.

Projekta rezultāti:

Projekta rezultātā paredzēts nodrošināt efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību un uzlabotu labklājības nozares iestāžu darbību, veicinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju un plānošanas attīstību, lai nodrošinātu nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu labklājības politikas realizācijā.

 1. 1. Projekta rezultātu rādītāji:
  1. labklājības nozares iestādes izmanto labklājības nozares Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizētos pakalpojumus.
  2. Labklājības ministrijas centralizētas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras nepārtraukta darbība - 99,5 %.
 2. 2. Projekta iznākuma rādītāji:
  1. Ieviestas IKT pārvaldības vadlīnijas LM un tās padotībā esošajām iestādēm.
  2. Ieviests 1 IKT koplietošanas pakalpojumu katalogs LM un tās padotībā esošajām iestādēm.
  3. 11 labklājības nozares iestādēs ieviesta Active Directory.
  4. 11 labklājības nozares iestādēs ieviesta vienota e-pasta sistēma.
  5. Ieviesta centralizēta pārvaldība lietotāju darbstacijām (1 sistēma) LM un tās padotībā esošajām iestādēm.
  6. Ieviests centralizēts monitoringa risinājums (1 sistēma).
  7. Uzlaboti 8 IKT atbalsta sniegšanas procesi LM un tās padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju lietotājiem.
  8. Uzlabots nozares statistisko datu kvalitātes un pieejamības process (1 process).
  9. Veikta datu ticamības un pietiekamības analīze.
  10. Izstrādāts un ieviests datu ticamības un pietiekamības uzlabojums informācijas sistēmā SPOLIS (1 sistēma).
  11. Ieviests "mākoņskaitļošanas" risinājums VESPC datu centrā (1 risinājums).
  12. Izstrādāts un ieviests Sociālās integrācijas valsts aģentūras informācijas sistēmas SRIS uzlabojums.
  13. Izstrādāta un ieviesta jauna VDI informācijas sistēma.
  14. Elektronizēti 2 VDI pamatdarbības procesi.
  15. Nopublicētas 10 VDI atkalizmantojamo datu kopas Latvijas Atvērto datu portālā.
  16. Ieviests 1 centralizēts IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības risinājums.
  17. Apmācīti 4 IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības speciālisti.
  18. Izstrādāta standartizēta IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības dokumentācija (1 dokumentu komplekts).
  19. Ieviesta vienota dokumentu vadības sistēma visās nozares iestādēs.
  20. Ieviests nozares starpinstitūciju dokumentu vadības process.
  21. Veikta nozares 6 informācijas sistēmu migrācija uz VESPC datu centra infrastruktūru.
  22. Veikta datu pārraides tīkla infrastruktūras uzlabošana un mezgla Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38k1, pārvietošana uz VESPC datu centru.
  23. Ieviesta IKT resursu pārvaldības sistēma.

Aktuālā informācija:

Projekta īstenošanas gaitā līdz 2018. gada novembrim saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojumu sniegšanas līgumiem ir realizētas vairākas darbības, kas nepieciešamas turpmāko projektā paredzēto aktivitāšu nodrošināšanai, piemēram, veikts labklājības nozares iestāžu informācijas sistēmu datu kvalitātes analīzes izvērtējums, īstenots viens no pasākumiem vienotas e-pasta sistēmas ieviešanai – Labklājības ministrijas e-pastu un lietvedības sistēmas migrēšana uz datu centru. 2018. gada novembrī uzsākts darbs pie prasību definēšanas datu centra iepirkuma tehniskajai specifikācijai, kas ir būtisks priekšnosacījums publiskā iepirkuma dokumentu sagatavošanai, lai 2019. gadā varētu veikt apjomīgo “mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkumu.

Turpinoties projekta realizācijai, 2019. gada pirmajā ceturksnī atbilstoši projekta iepirkumu plānam tika izsludināts publiskais iepirkums “IKT pārvaldības procesu un procedūru izstrāde” un otrajā ceturksnī noslēgts līgums par IKT pārvaldības procesu un procedūru izstrādes pakalpojuma sniegšanu. 

2019. gada otrajā ceturksnī tika izsludināti un pabeigti vēl divi projekta publiskie iepirkumi - “SIVA SRIS uzlabojumu iepirkums” un “”Mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde”. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem tika noslēgts līgums un uzsākts darbs pie “mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrādes, pēc kura izpildes 2019. gada trešajā ceturksnī tika izsludināts publiskais iepirkums ““Mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkums.

2019. gada trešajā un ceturtajā ceturksnī saskaņā ar noslēgto pakalpojuma sniegšanas līgumu turpinājās IKT pārvaldības procesu un procedūru izstrādes darbi, kuru mērķis ir sagatavot labklājības nozares iestādēm IKT jomā vienotus noteikumus. Tika izstrādāti šādi dokumenti: incidentu pārvaldības noteikumi, problēmu pārvaldības noteikumi, izmaiņu vadības noteikumi.
Šajā periodā tika noslēgts līgums un sākti Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas (SRIS) uzlabojumu izstrādes darbi, kā arī tika pabeigta “mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde.
4. ceturksnī tika izsludināts publiskais iepirkums ”Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde”, kas ir priekšnosacījums Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas ieviešanai labklājības nozares iestādēs.

2020. gada 1. ceturksnī noslēdzās publiskais iepirkums ''Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde'' un tika parakstīts līgums ar piegādātāju. Vienotajai e-pasta sistēmai ir pievienotas pirmās iestādes (5 valsts sociālās aprūpes centri (VSAC): VSAC “Rīga”, VSAC “Kurzeme”, VSAC “Zemgale”, VSAC “Latgale”, VSAC “Vidzeme”) un pakāpeniska lietotāju pievienošana Aktīvajai direktorijai turpinās.

2020. gada 2. ceturksnī publiskā iepirkuma ''''Mākoņskaitļošanas'' infrastruktūras iepirkums'' ietvaros tika saņemti un vērtēti iesniegtie pretendentu piedāvājumi. Izvērtējot pretendentu piedāvājumus, iepirkumu komisija tos noraidīja neatbilstības dēļ un izbeidza konkursu bez rezultāta. Vienotajai e-pasta sistēmai ir pievienota LM.

Datu ticamības un pietiekamības uzlabošanas darbības ietvaros noslēgts līgums, lai uzlabotu datu kvalitāti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) produkcijā esošās funkcionalitātes apgabalā.

2020. gada 3. ceturksnī tika uzsākts darbs pie centralizēta monitoringa risinājuma,  centralizētas lietotāju darbstaciju pārvaldības un centralizēta IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības risinājuma ieviešanas.

2020. gada 4. ceturksnī pabeigta Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas ieviešana visās iestādēs. Pabeigti darbi datu kvalitātes uzlabošanai Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) produkcijā esošās funkcionalitātes apgabalā. Iegādāta centralizēta IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības risinājuma ieviešanai nepieciešamā infrastruktūra.

2021. gadā līdz 30. aprīlim iegādāta IKT drošības tehniskās uzraudzības risinājuma komponente Sandbox, turpinās tās ieviešanas un konfigurācijas darbi. Pabeigta dokumentu vadības procesu analīze nozares iestādēs. Sagatavota tehniskā specifikācija dokumentu vadības sistēmas iepirkumam.

2021. gadā otrajā pusgadā pabeigta drošības risinājuma Sandbox ieviešana. Procesā tehnisko specifikāciju izstrāde Drošības notikumu savākšanas un pārvaldības platformas un Centralizēta IKT monitoringa risinājuma ieviešanai. Noslēdzies iepirkums par Vienotas labklājības nozares iestāžu dokumentu vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu, uzsākti sistēmas ieviešanas darbi.

2022. gada pirmajā pusgadā turpinājās Vienotas labklājības nozares iestāžu dokumentu vadības sistēmas ieviešana. Iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par IKT monitoringa risinājuma Zabbix ieviešanu, kā arī parakstīts līgums par tehniskās specifikācijas izstrādi Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmai. Aprīlī noslēdzās iepirkums par IKT drošības risinājuma “Privileģēto kontu uzraudzības sistēma” (PAM – privileged Account Managementg) ieviešanu. Sistēmu plānots ieviest 4 mēnešu laikā.

2022. gada otrajā pusgadā pabeigta IKT monitoringa risinājuma Zabbix ieviešana, ieviests IKT drošības risinājuma “Privileģēto kontu uzraudzības sistēma” (PAM – privileged Account Managementg), visās nozares iestādes ieviesta vienota lietvedības sistēma tādejādi uzlabojot nozares starpinstitūciju dokumentu apriti. Parakstīts līgums par  IKT drošības risinājuma “Drošības informācijas un notikumu pārvaldība” (Security information and event management — SIEM) ieviešanu. Procesā iepirkums Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmas izstrādei. Vairākas nozares informācijas sistēmas pārvietotas uz ārpakalpojuma datu centriem uzlabojot sistēmu pieejamību un darbības efektivitāti.

2023. gada pirmajā pusgadā pabeigta IKT drošības risinājuma “Drošības informācijas un notikumu pārvaldība” (Security information and event management — SIEM) ieviešana. Uzsākta Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmas izstrāde. Vairākas nozares informācijas sistēmas pārvietotas uz ārpakalpojuma datu centriem uzlabojot sistēmu pieejamību un darbības efektivitāti. Uzsākts IT resursu pārvaldības sistēmas iepirkums. Izstrādāts projektējums datu tīklu savienojuma uzlabošanai un sagatavota specifikācija tīkla komutatoru iepirkumam.

2023. gada trešajā ceturksnī veikta vairāku nozares informācijas sistēmu pārcelšana un ārpakalpojuma datu centru. Uzsākta IT resursu pārvaldības sistēmas ieviešana. Turpinās Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmas izstrāde. Iegādāti komutatori datu tīklu savienojuma uzlabošanai un uzsākti darbi sekundārā tīkla mezgla pārcelšanai uz ārējo datu centru.

2023. gada ceturtajā ceturksnī pabeigta informācijas sistēmu pārcelšana uz ārpakalpojuma datu centru. Ieviesta jauna Valsts darba inspekcijas informācijas sistēma. Ieviesta IKT resursu pārvaldības sistēma. Veikti IT drošības auditi VDI IS, ADIS, SPOLIS, Labis, SIVA SRIS informācijas sistēmām. Izstrādātas IKT pārvaldības vadlīnijas. Veikti uzlabojumi Datu ticamības un pietiekamības uzlabošanā. Izveidots augstas pieejamības un kapacitātes savienojums ar VESPC datu centru. Izstrādāta standartizēta IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības dokumentācija. Izstrādāti datorprogrammu un licenču pārvaldības noteikumi.

Andris Logins

Departamenta direktora vietnieks
andris.logins [at] lm.gov.lv