Statuss:
Īstenošanā

Logo

ERAF projekts „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija", Nr. 2.2.1.1/17/I/007

Labklājības ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros īsteno projektu labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju darbības efektivitātes un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai.

Projekta nosaukums: „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija"

Projekta līguma Nr: 2.2.1.1/17/I/007

Projekta kopējais finansējums: 3 600 000 EUR, tai skaitā 3 060 000 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 540 000 EUR valsts budžeta finansējums

Projekta realizācijas laiks: 2018. gada 18. janvāris - 2022. gada 17. septembris (56 mēneši)

Kontakti:

Andris Logins, projekta vadītājs
Tālr. 26540709
E-pasts: 
Andris.Logins@lm.gov.lv

Projekta mērķi:

  1. Uzlabot un sakārtot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības jomu,
  2. Attīstīt centralizētus koplietošanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumus,
  3. Uzlabot datu kvalitāti un pieejamību,
  4. Optimizēt nozares dokumentu vadības un darba plūsmu procesus.

Lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu, projektā ir plānotas šādas darbības:

1. IKT pārvaldīšanas jomas uzlabošanā un sakārtošanā:

1.1. IKT pārvaldības jomas apmācības,

1.2. IKT pārvaldības vadlīniju izstrāde,

1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto IKT pakalpojumu kataloga definēšana LM padotībā esošajām iestādēm,

1.4. standartizētas IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības dokumentācijas izstrāde visām nozares iestādēm,

1.5. IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības speciālistu – ekspertu un analītiķu – apmācības.

2. Centralizēti koplietošanas risinājumi IKT pakalpojumu attīstībai:

2.1. Active Directory visās resora iestādēs,

2.2. vienots e-pasta risinājums,

2.3. centralizēts IKT monitoringa risinājums,

2.4. centralizēta lietotāju darbstaciju pārvaldība,

2.5. centralizēts "mākoņskaitļošanas" infrastruktūras risinājums,

2.6. centralizēts IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības risinājums.

3. Datu kvalitātes un pieejamības uzlabošana:

3.1. labklājības nozares datu ticamības un pietiekamības analīze,

3.2. datu ticamības un pietiekamības uzlabošana,

3.3. Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) informācijas sistēmas uzlabošana,

3.4. jaunas Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana:

3.4.1. VDI elektronisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un migrācija saderības radīšanai ar jauno informatīvo sistēmu,

3.4.2. VDI atvērto datu kopu publiskošana.

4. Nozares dokumentu vadības un darba plūsmu procesu optimizācija:

4.1. vienotas dokumentu vadības sistēmas ieviešana nozarē.

Projekta rezultāti:
Projekta rezultātā paredzēts nodrošināt efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldību un uzlabotu labklājības nozares iestāžu darbību, veicinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju un plānošanas attīstību, lai nodrošinātu nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu labklājības politikas realizācijā.

1. Projekta rezultātu rādītāji:

1.1. 12 iestādes izmanto labklājības nozares Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju centralizētos pakalpojumus,

    1. Labklājības ministrijas centralizētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras nepārtraukta darbība ir 97%,
    2. Komersantu īpatsvars, kas izmanto VDI e-pakalpojumu “Darba devēja paziņojums par novērstiem pārkāpumiem”, ir 90% no kopējā skaita,
    3. Iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto VDI e-pakalpojumu “Iesniegums Darba inspekcijai”, ir 50% no kopējā skaita.

2. Projekta iznākuma rādītāji:

2.1. Izstrādātas 3 apmācību programmas un apmācīti labklājības nozares darbinieki,

2.2. Ieviesta IKT pārvaldības kārtība LM un tās padotībā esošajām iestādēm,

2.3. Ieviests IKT pakalpojumu katalogs LM un tās padotībā esošajām iestādēm,

2.4. 12 iestādēs ieviesta Active Directory,

2.5. 12 iestādēs ieviesta vienota e-pasta sistēma,

2.6. 12 iestādēs ieviesta centralizēta pārvaldība lietotāju darbstacijām.

2.7. Ieviests 1 centralizēts monitoringa risinājums,

2.8. Uzlaboti 7 atbalsta sniegšanas procesi LM un tas padotības iestāžu informācijas tehnoloģiju lietotājiem (IKT incidentu pārvaldība, IKT problēmu pārvaldība, IKT resursu pārvaldība, Servisa pieteikumu pārvaldība, Konfigurācijas datubāzes pārvaldība, IKT pakalpojuma kvalitātes pārvaldība, IKT drošības pārvaldība),

2.9. Uzlabots nozares statistisko datu kvalitātes un pieejamības process, procesu skaits – 1,

2.10. Veikta 1 datu ticamības un pietiekamības analīze,

2. 11. Veikti datu ticamības un pietiekamības uzlabošanas pasākumi, uzlaboto sistēmu skaits – 1,

2.12. Iegādāts un ieviests "mākoņskaitļošanas" infrastruktūra risinājums, risinājumu skaits - 1,

2.13. Izstrādāts un ieviests Sociālās integrācijas valsts aģentūras informācijas sistēmas uzlabojums, uzlaboto sistēmu skaits – 1,

2.14. Izstrādāta un ieviesta jauna VDI informācijas sistēma, sistēmu skaits – 1,

2.15. Uzlaboti VDI e-pakalpojumi, e-pakalpojumu skaits – 3,

2.16. Elektronizēti VDI pamatdarbības procesi, procesu skaits – 2,

2.17. Nopublicētas VDI atkalizmantojamās datu kopas Latvijas Atvērto datu portālā, datu kopas – 2,

2.18. Ieviests centralizēts IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības risinājums, risinajumu skaits – 1,

2.19. Apmācīti IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības speciālisti – eksperti, analītiķi, darbinieku skaits – 4,

2.20. Izstrādāta standartizēta IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības dokumentācija padotības iestādēm, dokumentu komplekti – 12,

2.21. Ieviesta vienota dokumentu vadības sistēma visās nozares iestādēs, sistēmu skaits – 1,

2.22. Elektronizēts nozares starpinstitūciju dokumentu aprites un darba uzdevumu vadības process, procesu skaits - 1.

Aktuālā informācija:
Projekta īstenošanas gaitā līdz 2018. gada novembrim saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojumu sniegšanas līgumiem ir realizētas vairākas darbības, kas nepieciešamas turpmāko projektā paredzēto aktivitāšu nodrošināšanai, piemēram, veikts labklājības nozares iestāžu informācijas sistēmu datu kvalitātes analīzes izvērtējums, īstenots viens no pasākumiem vienotas e-pasta sistēmas ieviešanai – Labklājības ministrijas e-pastu un lietvedības sistēmas migrēšana uz datu centru. 2018. gada novembrī uzsākts darbs pie prasību definēšanas datu centra iepirkuma tehniskajai specifikācijai, kas ir būtisks priekšnosacījums publiskā iepirkuma dokumentu sagatavošanai, lai 2019. gadā varētu veikt apjomīgo “mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkumu.

Turpinoties projekta realizācijai, 2019. gada pirmajā ceturksnī atbilstoši projekta iepirkumu plānam tika izsludināts publiskais iepirkums “IKT pārvaldības procesu un procedūru izstrāde” un otrajā ceturksnī noslēgts līgums par IKT pārvaldības procesu un procedūru izstrādes pakalpojuma sniegšanu. 

2019. gada otrajā ceturksnī tika izsludināti un pabeigti vēl divi projekta publiskie iepirkumi - “SIVA SRIS uzlabojumu iepirkums” un “”Mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde”. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem tika noslēgts līgums un uzsākts darbs pie “mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrādes, pēc kura izpildes 2019. gada trešajā ceturksnī tika izsludināts publiskais iepirkums ““Mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkums.

2019. gada trešajā un ceturtajā ceturksnī saskaņā ar noslēgto pakalpojuma sniegšanas līgumu turpinājās IKT pārvaldības procesu un procedūru izstrādes darbi, kuru mērķis ir sagatavot labklājības nozares iestādēm IKT jomā vienotus noteikumus. Tika izstrādāti šādi dokumenti: incidentu pārvaldības noteikumi, problēmu pārvaldības noteikumi, izmaiņu vadības noteikumi.
Šajā periodā tika noslēgts līgums un sākti Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas (SRIS) uzlabojumu izstrādes darbi, kā arī tika pabeigta “mākoņskaitļošanas” infrastruktūras iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde.
4. ceturksnī tika izsludināts publiskais iepirkums ”Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde”, kas ir priekšnosacījums Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas ieviešanai labklājības nozares iestādēs.

2020. gada 1. ceturksnī noslēdzās publiskais iepirkums ''Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde'' un tika parakstīts līgums ar piegādātāju. Vienotajai e-pasta sistēmai ir pievienotas pirmās iestādes (5 valsts sociālās aprūpes centri (VSAC): VSAC “Rīga”, VSAC “Kurzeme”, VSAC “Zemgale”, VSAC “Latgale”, VSAC “Vidzeme”) un pakāpeniska lietotāju pievienošana Aktīvajai direktorijai turpinās.

2020. gada 2. ceturksnī publiskā iepirkuma ''''Mākoņskaitļošanas'' infrastruktūras iepirkums'' ietvaros tika saņemti un vērtēti iesniegtie pretendentu piedāvājumi. Izvērtējot pretendentu piedāvājumus, iepirkumu komisija tos noraidīja neatbilstības dēļ un izbeidza konkursu bez rezultāta. Vienotajai e-pasta sistēmai ir pievienota LM.

Datu ticamības un pietiekamības uzlabošanas darbības ietvaros noslēgts līgums, lai uzlabotu datu kvalitāti Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) produkcijā esošās funkcionalitātes apgabalā.

2020. gada 3. ceturksnī tika uzsākts darbs pie centralizēta monitoringa risinājuma,  centralizētas lietotāju darbstaciju pārvaldības un centralizēta IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības risinājuma ieviešanas.

2020. gada 4. ceturksnī pabeigta Active Directory un vienotas e-pasta sistēmas ieviešana visās iestādēs. Pabeigti darbi datu kvalitātes uzlabošanai Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) produkcijā esošās funkcionalitātes apgabalā. Iegādāta centralizēta IKT infrastruktūras drošības tehniskās uzraudzības risinājuma ieviešanai nepieciešamā infrastruktūra.

2021. gadā līdz 30. aprīlim iegādāta IKT drošības tehniskās uzraudzības risinājuma komponente Sandbox, turpinās tās ieviešanas un konfigurācijas darbi. Pabeigta dokumentu vadības procesu analīze nozares iestādēs. Sagatavota tehniskā specifikācija dokumentu vadības sistēmas iepirkumam.

2021. gadā otrajā pusgadā pabeigta drošības risinājuma Sandbox ieviešana. Procesā tehnisko specifikāciju izstrāde Drošības notikumu savākšanas un pārvaldības platformas un Centralizēta IKT monitoringa risinājuma ieviešanai. Noslēdzies iepirkums par Vienotas labklājības nozares iestāžu dokumentu vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu, uzsākti sistēmas ieviešanas darbi.

2022. gada pirmajā pusgadā turpinājās Vienotas labklājības nozares iestāžu dokumentu vadības sistēmas ieviešana. Iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par IKT monitoringa risinājuma Zabbix ieviešanu, kā arī parakstīts līgums par tehniskās specifikācijas izstrādi Valsts darba inspekcijas informācijas sistēmai. Aprīlī noslēdzās iepirkums par IKT drošības risinājuma “Privileģēto kontu uzraudzības sistēma” (PAM – privileged Account Managementg) ieviešanu. Sistēmu plānots ieviest 4 mēnešu laikā.