Statuss:
Īstenošanā
ESF

Projekta nosaukums: Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)

Projekta Nr10.1.3.0/18/TP/010

Mērķisnodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju izpildi un horizontālā principa efektīvu integrēšanu Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Projekta mērķa grupaEiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes, sadarbības partneri, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, pilsētu pašvaldības.

Projekta galvenās darbības:

1

Projekta vadība

2.

Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana

2.1.

Metodiska un konsultatīva atbalsta nodrošināšana

2.2.

Analīzes par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” rādītāju sasniegšanu veikšana

3.

Dzimumu līdztiesības eksperta piesaiste

4.

Informatīvo materiālu par horizontālo principu izstrāde

5.

Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi

5.1.

Dalība konferencēs, semināros, komitejās, darba grupās un citos pasākumos

5.2.

Semināru par horizontālo principu "Vienlīdzīgas iespējas" organizēšana

6.

Pētījumu veikšana

7.

Vides pieejamības konsultācijas projektu īstenošanas vietās

8.

Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējuma valsts un pašvaldību ēkās koordinēšana

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 363 200 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 308 720 euro, valsts budžeta finansējums – 54 480 euro.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2018. gada 4.ceturkšņa līdz 2022. gada 31. decembrim. 

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

Kontakti:

Inese Vilcāne – vecākā eksperte Eiropas Savienības fondu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas jautājumos

Tālrunis:64331836
E-pasts: 
Inese.Vilcane@lm.gov.lv

Informācija par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas”

https://www.lm.gov.lv/lv/horizontalais-princips-vienlidzigas-iespejas

Saistošie dokumenti:

2018. gada 4. septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.562 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi”