Statuss:
Īstenošanā
ESF

 

Projekta numurs: Nr. 10.1.3.0/18/TP/010

Mērķis: nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju izpildi un horizontālā principa efektīvu integrēšanu Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Projekta mērķa grupa ir Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes, sadarbības partneri, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, pilsētu pašvaldības.

Horizontālās politikas “Vienlīdzīgas iespējas” uzdevums ir sekmēt nepieciešamo apstākļu nodrošināšanu un vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem līdzdalībai Kohēzijas politikas fondu atbalsta jomās, proti, ar mērķētām darbībām mazināt šķēršļus nodarbinātībai, izglītībai un zinātnei, veselības aprūpei, uzņēmējdarbībai, veicināt vides un informācijas pieejamību, tādējādi radot vienlīdzīgas iespējas ikvienam cilvēkam pašam nodrošināt pietiekamu dzīves kvalitāti un piedalīties sabiedrības dzīvē.

Projekta darbības:

  • horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana;
  • vadlīniju par vides un informācijas pieejamību augstskolām un valsts pārvaldes iestādēm izstrāde;
  • semināru par vienlīdzīgām iespējām organizēšana un dalība darba grupās u.c. pasākumos;
  • pētījuma par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējumu veikšana;
  • pētījuma "Analīze par vides pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību iestādēs” veikšana;
  • vides pieejamības konsultācijas projektu īstenošanas vietās;
  • vides un informācijas pieejamības pašnovērtējuma valsts un pašvaldību ēkās koordinēšana.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 199 000 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 169 150 euro, valsts budžeta finansējums – 29 850 euro. Projekta īstenošanas ilgums ir no 2018. gada 4.ceturkšņa līdz 2021. gada 31. decembrim.

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

Kontakti:
Inese Vilcāne, Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte vienlīdzīgu iespēju jautājumos, projekta vadītāja

Tālrunis: 64331836

E-pasts: Inese.Vilcāne@lm.gov.lv

Saistošie dokumenti:

2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 562 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi”.