Informācija jaunu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reģistrēšanai

  • Saskaņā ar  Ministru kabineta 2021. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam pienākums uzsākot sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nodrošināt minēto noteikumu 3.5.sadaļā “Sociālo pakalpojumu sniegšanas nosacījumi” 70. punktā noteiktās prasības.

Informējam, ka ministrijas mājaslapā https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-aprupes-iestadem pakalpojumu sniedzēju vadītājs var iepazīties par jautājumiem saistībā ar SAC darbību Covid -19 infekcijas izplatības apstākļos.

  • Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Atveseļošanas fonda plāna 1032.punktā noteikto, veidojot jaunus pakalpojumus,  liela uzmanība jāpievērš ēku vides pieejamībai. 

Labklājība ministrijas mājas lapā https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/vides-pieejamibas-pasnovertejums-valsts-un-pasvaldibu-iestades ir iespējams iepazīties ar informāciju par “Vides pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību iestādēs”. 

Lai izvērtētu jaunā sociālo pakalpojumu ēku vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, ir iespēja aizpildīt Vides pieejamības pašnovērtējuma anketu http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/pasnovertejums/ , ar kuras palīdzību novērtēt vides pieejamību jaunajam pakalpojumam.

Neskaidrību gadījumos par pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu/parreģistrēšanu zvanīt:

  • Diānai Stankēvičai, tālr. 67782955
  • Jānim Jēkabsonam, tālr. 67021700
  • Neskaidrību gadījumos par e-pakalpojuma darbību rakstīt uz e-pastu spolis.atbalsts@lm.gov.lv

Pamācību video par e-pakalpojumu

Autorizēšanās e-pakalpojumam: https://www.youtube.com/watch?v=K9OA_WMNhps

Iesnieguma iesniegšana e-pakalpojumā: https://www.youtube.com/watch?v=afqKyfFMQ-Q

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Tehnisku iemeslu dēļ valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm nav iespējams autorizēties, izmantojot vienoto autentifikācijas moduli. Lai ministrija manuāli piešķirtu tiesības  izmantot e-pakalpojumu, nepieciešams nosūtīt ministrijai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi lm@lm.gov.lv, norādot iestādes (valsts, pašvaldības vai pašvaldības iestādes) vienoto reģistrācijas numuru un personas kodu nodarbinātajai personai, kura iestādes vārdā būs tiesīga izmantot e-pakalpojumu.

E-pakalpojums "Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija"

Rekomendācijas un vadlīnijas sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar bērniem

Ieteikumi iekšējo normatīvo aktu izstrādei sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar bērniem