Informācija jaunu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu reģistrēšanai!

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk - MK noteikumu Nr.360), ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (turpmāk - SAC) vadītājam pienākums uzsākot sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, nodrošināt minēto noteikumu IV. sadaļas “Īpašie epidemioloģiskās drošības pasākumi sociālo pakalpojumu saņemšanai” 33.punktā noteiktās prasības.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.360 33.3.apakšpunktā noteikto,  SAC vadītāju pienākums  ir nodrošināt,  lai persona pēc uzņemšanas institūcijā 10 dienas atrodas pašizolācijā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.360 2.7.apakšpunktu pašizolācija ir personas nošķiršana no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655  “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, pašizolācijas laikā, klientam  jāatrodas telpā ar sanitāro mezglu, ēdināšana tiek nodrošināta istabā, SAC nodrošina atsevišķu personālu pašizolācijā esošo klientu aprūpei un uzraudzībai, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām reģistrējot Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā jaunu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu,  iesniegt informāciju kā tiks nodrošinātas MK noteikumu Nr.360 33.3.apakšpunktā noteiktās prasības, t.i., telpu plānā un telpu aprakstā norādīt telpas, kuras tiks izmantotas klientu pašizolācijai.

Informējam, ka Ministrijas mājas lapā https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-aprupes-iestadem, pakalpojumu sniedzēju vadītājs var iepazīties  par jautājumiem saistībā ar ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas darbību Covid -19 infekcijas izplatības apstākļos, t.sk. ar vadlīnijām aprūpes nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC) Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī konsultēties pie epidemiologa.

 

Neskaidrību gadījumos par pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu/parreģistrēšanu zvanīt Diānai Stankēvičai, tel. 67782955;
Neskaidrību gadījumos par e-pakalpojuma darbību rakstīt uz e-pastu spolis.atbalsts@lm.gov.lv

Tehnisku iemeslu dēļ valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm nav iespējams autorizēties, izmantojot vienoto autentifikācijas moduli. Lai ministrija manuāli piešķirtu tiesības  izmantot e-pakalpojumu, nepieciešams nosūtīt ministrijai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi lm@lm.gov.lv, norādot iestādes (valsts, pašvaldības vai pašvaldības iestādes) vienoto reģistrācijas numuru un personas kodu nodarbinātajai personai, kura iestādes vārdā būs tiesīga izmantot e-pakalpojumu.

E-pakalpojums "Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija"