Daudzveidība ir mūsu realitāte, bet iekļaušana ir apzināta izvēle, kas mums jāizdara, lai nodrošinātu, ka katrs cilvēks jūtas gaidīts un pieņemts. Kad cilvēki jūtas iekļauti, viņi piedalās, dod savu ieguldījumu un pauž sevi droši un brīvi. Daudzveidība padara mūs labākus un stiprākus, mainot domāšanu un veicinot iekļaušanu.

Vadlīnijas augstskolām par iekļaujošas studiju vides veidošanu ir izveidotas ar mērķi sekmēt augstākās izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, veicinot izpratni par personu ar invaliditāti vajadzībām augstākās izglītības iegūšanā un augstskolu rīcību studiju vides un procesa pielāgošanai.
Pieejama un iekļaujoša studiju vide ļauj personām ar invaliditāti īstenot savas tiesības uz izglītību bez diskriminācijas un ar vienlīdzīgām iespējām, iekļauties izglītības sistēmā visos līmeņos un visu mūžu gūt izglītību, kā arī celt pašcieņu un apzināties savu vērtību, attīstīt savu profesionālo kapacitāti un konkurētspēju darba tirgū, pilnībā izmantojot savu potenciālu. 

Ieteikumi: https://www.lm.gov.lv/sites/lm/files/content/vadlinijas_augstskolam_16092020.pdf