Labklājības ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir sagatavojusi vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027) .

Vadlīnijās ir iekļauta informācija un jaunākā statistika par invaliditātes, dzimumu līdztiesības, novecošanās, rases un etniskās izcelsmes, reliģijas un seksuālās orientācijas jautājumiem, to sasaiste ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem. Te ietverti ieteikumi horizontālā principa ietekmes atspoguļošanai Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas un īstenošanas dokumentos, tostarp tiesību aktu projektos un to anotācijās, specifisko atbalsta mērķu ietekmes uz horizontālo principu un tā rādītāju noteikšanai, nosacījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanai. Vadlīnijās ir sniegti vispārīgo un specifisko horizontālā principa darbību piemēri, kā arī horizontālā principa koordinācijas un uzraudzības sistēmas apraksts. Savukārt vadlīniju pielikumos ir sniegta koncentrēta informācija par to, kā pārliecināties, vai horizontālais princips un pamattiesības tiek ņemtas vērā un tiek ievērotas visos ES fondu ieviešanas visos posmos.