Logo - Atveseļošanās fonda pasākumus saskaņā ar nacionālo attīstības plānu finansē Eiropas Savienība

Investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmā kārta "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi"

Pasākuma numurs: 3.1.2.1. 2.kārta
Plānotais finansējums:

10 181 051 EUR (t.sk. Atveseļošanas Fonda finansējums – 9 758 196 EUR un valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodoklis) – indikatīvi 422 855 EUR)

Mērķis: Palielināt sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi un kurās ir nodrošināta vides, nodarbinātības un informācijas pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem.
Mērķa grupa:

Personas ar invaliditāti un personas ar funkcionālajiem traucējumiem.

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Atskaites punkti:
  • līdz 2022. gada 31. martam – to valsts un pašvaldību ēku izvēle, kurās jāveic vides pielāgojumi;
  • līdz 2024. gada 30. jūnijam – līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām valsts un pašvaldību ēkās.
 • Mērķrādītājs:
  • līdz 2026. gada 30. jūnijam – būvniecības pabeigšana, lai nodrošinātu piekļuvi publiskām telpām 63 valsts un pašvaldību ēkās.                                                                
Atbalstāmās darbības:
 • Projekta vadība.
 • Vizuālās identitātes prasību nodrošināšana.
 • Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde, izņemot projekta veidlapas aizpildīšanu.
 • Ēkas vides pieejamības nodrošināšanas būvdarbi un teritorijas labiekārtošana, būvekspertīze, būvuzraudzība un autoruzraudzība.
 • Vides pieejamības konsultācijas.
 • Vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, piegāde un montāža.
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/3-1-2-1-i-publisko-pakalpojumu-un-nodarbinatibas-pieejamibas-veicinasanas-pasakumi-cilvekiem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-1-karta
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.4.1/1/23/I/001 "Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana"
Projekta īstenošanas termiņš: Projektu īstenošanas ilgums individuāls, nepārsniedzot 2026. gada 30. jūniju.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs:
 • Pašvaldība vai pašvaldības iestāde.
 • Pašvaldības kapitālsabiedrība vai pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība, kas nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu vai sociālo pakalpojumu sniegšanu.
 • Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi".
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams".
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumi Nr. 582
Vienkāršotās izmaksas:  
Cita noderīga informācija:

      Kontaktpersona:

Astra Kalniņa

Vecākā eksperte
astra.kalnina [at] lm.gov.lv