Ikvienā dzīves jomā ir jānodrošina visu cilvēku vienlīdzība.

Nedrīkst būt atšķirīga attieksme pret cilvēkiem.

To sauc par vienlīdzīgu iespēju principu.

 

Vienlīdzīgu iespēju princips jāievēro visur.

Vienlīdzībai ir jābūt sociālajā aizsardzībā,

veselības aprūpē un izglītībā.

Jānodrošina  visiem cilvēkiem vienādas iespējas

saņemt preces un pakalpojumus.

Visiem cilvēkiem ir jābūt pieejamai dzīvesvietai.

Jābūt iespējai izmantot sabiedrisko transportu.

Tas jānodrošina arī personām ar invaliditāti.

 

Nedrīkst izturēties atšķirīgi pret cilvēkiem

viņu dzimuma, rases,  tautības,

ticības, vecuma vai invaliditātes dēļ.

 

Princips “Vienlīdzīgas iespējas” Latvijā nozīmē vienlīdzīgas tiesības:

  • visu dzimumu cilvēkiem;
  • personām ar invaliditāti;
  • visu vecumu cilvēkiem;
  • visu tautību cilvēkiem.

 

Labklājības ministrija uzrauga,

lai vienlīdzīgas iespējas ievērotu

Eiropas Savienības finansētajos pasākumos.

Vienlīdzīgu iespēju princips ir jāievēro

visos Eiropas Savienības projektos.

 

Labklājības ministrija sagatavo informatīvus materiālus.

Ministrijas speciālisti sniedz padomus,

kā ikdienā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas.

Labklājības ministrija ir izstrādājusi noteikumus,

lai ēkas un vide būtu pieejama personām ar invaliditāti.

 

Ēkām un ārējai videi jābūt piemērotai

personām ar maziem bērniem un cilvēkiem gados.

Ēkām jābūt ērtām cilvēkiem

ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem.

 

Būvniecībā jāievēro noteikumi

un jāīsteno labās prakses risinājumi.

Ēkās un uz ielām ir jāizmanto atšķirīgs krāsojums,

ja mainās virsma vai tās līmenis.

Jābūt brīdinošām zīmēm, drošības margām,

ar skaņas signālu aprīkotiem luksoforiem.

Autobusi jāpielāgo pasažieriem riteņkrēslos.

Projekts “Dažādību veicināšana” Sabiedrības integrācijas fondā

 

 

Cilvēkiem Latvijā ir noteiktas tiesības.

Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar likumu

nodrošina un aizsargā dažādas iespējas.

Piemēram, tiesības vēlēt.

Latvijas pilsonis var vēlēt un ievēlēt deputātus

Latvijas republikas Saeimā un pašvaldībās.

 

Diskriminācija ir tad, kad šīs tiesības ierobežo.

Dažkārt cilvēkus diskriminē jeb ierobežo, piemēram,

dzimuma, vecuma, etniskās piederības vai invaliditātes dēļ.

 

Projektā notiek dažādi pasākumi,

lai mazinātu diskrimināciju tiem cilvēkiem Latvijā,

kuri ir mazāk aizsargāti, piemēram, bēgļiem,

cilvēkiem ar invaliditāti, sievietēm, veciem cilvēkiem u.c.

 

Projektā var saņemt dažādus pakalpojumus, piemēram,

dažādas konsultācijas (vēlamā darba jeb karjeras izvēle,

psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas,

kā arī citus motivācijas un atbalsta pasākumus).

 

Ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem

strādā sociālie darbinieki un sociālie mentori.

 

Projektā izvērtē, piemēram,

pensijas, bērnu aprūpes, izglītības, veselības u.c. jomas un nozares,

lai novērtētu, vai sievietes un vīrieši ir vienlīdzīgā situācijā,

un kā tas ietekmē viņu dzīves līmeni.

 

Darba devējiem un darbiniekiem notiek

izglītojoši pasākumi par iekļaušanos sabiedrībā un diskrimināciju.

 

Projektā būs pasākumi,

kuros sabiedrību izglītos par diskrimināciju

un veicinās labāku attieksmi pret cilvēkiem,

kas pakļauti diskriminācijai vai tiek diskriminēti.

 

Projekts notek Sabiedrības integrācijas fondā

no 2016. gada janvāra līdz 2022. gada decembrim.

 

Vairāk informācijashttps://goo.gl/J4bcXX