Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.4.1.
Plānotais finansējums:

2 000 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 1 700 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 300 000 EUR)

Mērķis: Veicināt vienlīdzīgas iespējas un nediskrimināciju, īstenojot informatīvus, izglītojošus un metodiskā atbalsta pasākumus politikas plānotājiem un īstenotājiem un darba devējiem.
Mērķa grupa:
  • Politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā iesaistītās valsts un pašvaldību iestādes, to kapitālsabiedrības un to darbinieki.
  • Biedrības, nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi un to darbinieki.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
  • Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 211 iestādes.
  • Biedrības un nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu – 500 biedrības un nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi.
  • Personas, kuras pilnveidojušas savu profesionālo kompetenci vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jomā – 2 700 personas.
Atbalstāmās darbības:
  • Profesionālās veiktspējas paaugstināšana par vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas principu integrēšanu politikas plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas procesos politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā iesaistītajām valsts un pašvaldību iestādēm, to kapitālsabiedrībām un to darbiniekiem (t.i. e-mācību programmu izstāde un īstenošana VAS mācību pārvaldības sistēmā, digitālās rokasgrāmatas izstrāde kā arī izpratnes veicināšanas un izglītojošo pasākumu īstenošana).
  • Profesionālās veiktspējas paaugstināšana par iekļaujošas darba vides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem biedrībām, nodibinājumiem, mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem un to darbiniekiem (t.i., mācību programmu izstrāde un īstenošana un metodisko maerālu izstrāde)
  • Pasākumu darba samaksas atšķirību mazināšanai īstenošana politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā iesaistītajām valsts un pašvaldību iestādēm, to kapitālsabiedrībām un to darbiniekiem, un biedrībām, nodibinājumiem, mikrouzņēmumiem, mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem un to darbiniekiem (t.i. izvērtējuma veikšana, rīcības modeļa izstrāde un izmēģinājumprojekta īstenošana darba samaksas atšķirību mazināšanai, kā arī  izpratnes veicināšanas un izglītojošo pasākumu īstenošana).
  • Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
  • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-4-1
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.4.1/1/23/I/001 "Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana"
Projekta īstenošanas termiņš: 05.03.2024.–31.12.2029.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Labklājības ministrija
Sadarbības partneri: Valsts administrācijas skola
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 417
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

      Kontaktpersona:

Egita Sāre

Vecākā eksperte
egita.sare [at] lm.gov.lv