Statuss:
Īstenošanā
ESF
Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."

Projekts “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana

Labklājības ministrija Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību” 4.3.4.1. pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” Nr.4.3.4.1/1/23/I/001  ietvaros īsteno projektu, lai paaugstinātu valsts un pašvaldību iestāžu, to kapitālsabiedrību darbinieku profesionālo veiktspēju par vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas principu integrēšanu politikas plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas procesos, kā arī biedrību, nodibinājumu, mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu darbinieku profesionālo veiktspēju par iekļaujošas darba vides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Projekta nosaukums: „Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana”

Projekta finansējums: 2 000 000 euro, no kurām 1 700 000 euro (85%) ir ESF Plus finansējums, 300 000 euro (15%) ir valsts budžeta finansējums.

Projekta īstenošanas laiks no 2024.gada 5.marta līdz 2029.gada 31.decembrim.

Projekta mērķis: veicināt vienlīdzīgas iespējas un nediskrimināciju, īstenojot informatīvus, izglītojošus un metodiskā atbalsta pasākumus politikas plānotājiem, īstenotājiem un darba devējiem.

Projektā plānotas divas galvenās mērķa grupas:

 • politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā iesaistītās valsts un pašvaldību iestādes, to kapitālsabiedrības, un šo iestāžu darbinieki;
 • biedrības, nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi, un to darbinieki.

Projektā ir plānotas šādas darbības:

 • Mācību  programmas par vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jautājumiem satura izstrāde, pilnveidošana un īstenošana valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem;
 • Digitālas rokasgrāmatas nozaru politikas veidotājiem izstrāde un aktualizācija;
 • Klātienes informatīvi izglītojošie un diskusiju pasākumi valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem par aktualitātēm un problēmjautājumiem vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jomā;
 • Metodisko materiālu izstrāde un aktualizācija par iekļaujošas darba vides izveides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;
 • Mācību programmas izstrāde un īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem par iekļaujošas darba vides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;
 • Informatīvi izglītojoši pasākumi darba devējiem un to darbiniekiem;
 • Izmēģinājumprojekts - aktivitātes darba samaksas atšķirību mazināšanai.

Projekta rezultātā tiks veicinātas vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija, t.sk.:

 • īstenotas politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto valsts un pašvaldības institūcijām un to pārstāvjiem e-mācības, kā arī organizēti informatīvi izglītojošie un diskusiju pasākumi par vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas principa integrēšanu politikas plānošanas un īstenošanas un novērtēšanas procesos;
 • izstrādāta digitālā rokasgrāmata nozaru politikas veidotājiem;
 • sniegts atbalsts darba devējiem, izstrādājot un aktualizējot metodiskos materiālus par iekļaujošas darba vides un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, kā arī izstrādājot un īstenojot mācību programmu par minētājiem jautājumiem, kopumā organizējot 72 informatīvi izglītojošos pasākumus darba devējiem iekļaujošas darba vides veicināšanai, dažādības vadībai un diskriminācijas novēršanai, kā arī par darba samaksas atšķirību starp sievietēm un vīriešiem uzņēmumos un organizācijās mazināšanu;
 • īstenots izmēģinājumprojekts, veicot izvērtējumu par reālo situāciju Latvijas uzņēmumos un organizācijās saistībā ar izpratni par darba samaksas caurskatāmības jautājumiem, izveidojot modeli darba samaksas atšķirību mazināšanai, to izmēģinot praksē Latvijas uzņēmumos un organizācijās (4 Latvijas pašvaldībās), lai novērtētu tā efektivitāti un pamatojoties uz secinājumiem, veiktu izmaiņas nacionālajā likumdošanā.

Projekta rezultātu rādītāji:

 • 2700 personas, kuras pilnveidojušas savu profesionālo kompetenci vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jomā, t.sk. 1200 valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, kā arī 1500 darba devēji un to darbinieki.

Projekta iznākuma rādītāji:

 • 211 nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestādes;
 • 500 biedrības un nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu.

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu.

Deniss Kretalovs

Projekta “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” vadītājs
deniss.kretalovs [at] lm.gov.lv