2019. gada 20. jūnijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES (turpmāk – Direktīva).

Ar Direktīvu tiek noteiktas minimālās prasības, kas paredzētas, lai darba ņēmēji, kuri ir vecāki vai aprūpētāji, atvieglotu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, panāktu vīriešu un sieviešu vienlīdzību attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi pret viņiem darbā. Direktīvā ir paredzētas individuālas tiesības uz:

 • paternitātes atvaļinājumu, vecāku atvaļinājumu un aprūpētāja atvaļinājumu;
 • elastīgu darba režīmu, kas paredzēts darba ņēmējiem, kuri ir vecāki vai aprūpētāji.

Direktīva ietvert dalībvalstu pienākumu nodrošināt:

 • vismaz 10 darba dienas ilgu apmaksātu paternitātes atvaļinājumu bērna tēvam;

 • vismaz četrus mēnešus ilgu vecāku atvaļinājumu katram no bērna vecākiem ar vairākiem nosacījumiem, t.sk.:

  • atvaļinājums izmantojams pirms bērns sasniedzis noteiktu vecumu, kas var būt līdz 8 gadu vecumam,

  • vismaz divi mēneši no vecāku atvaļinājuma ir apmaksāti un nav nododami otram vecākam,
  • darbiniekiem jābūt tiesībām vecāku atvaļinājumu lūgt izmantot elastīgā veidā,
  • dalībvalstīm jānovērtē, vai nepieciešams pielāgot vecāku atvaļinājuma nosacījumus adoptētājiem un vecākiem, kuriem ir ilgstoši slimojoši bērni vai bērni ar invaliditāti;
 • vismaz piecu darba dienu gadā ilgu aprūpētāja atvaļinājumu, ja tas nepieciešams saistībā ar darbinieka piederīgā medicīnisko stāvokli. Priekšlikumā “piederīgais” definēts kā darbinieka dēls, meita, māte, tēvs, laulātais vai civilu attiecību partneris, ja nacionālajos tiesību aktos šāda partnerība ir paredzēta;

 • darbinieku tiesības lūgt elastīgu darba režīmu bērna aprūpes nolūkā (līdz bērna vismaz 8 gadu vecumam) un darba devēju pienākumu šādus lūgumus izskatīt un uz tiem reaģēt, ņemot vērā gan darba devēju, gan darbinieku vajadzības;

 • darbinieku iegūto tiesību saglabāšanu paternitātes, vecāku vai aprūpētāja atvaļinājuma laikā, kā arī darbinieku aizsardzību pret diskrimināciju, atlaišanu un citām nelabvēlīgām sekām, ja darbinieks ir izmantojis Direktīvā paredzētās tiesības.

Dalībvalstīm Direktīvas prasības jāievieš līdz 2022. gada 2. augustam.

Kontaktpersona:
Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile (tālr. 67021625, e-pasts: Agnese.Gaile@lm.gov.lv)