Lejupielādēt: csv, xlsx, xml
 • 00 Nacionālo bruņoto spēku profesijas Apraksts
  PROFESIJU NULLES PAMATGRUPA
  "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas"

  Nulles pamatgrupas "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas" profesijās nodarbinātie pilda aktīvo dienestu, kas ietver profesionālo dienestu, militārā dienesta tiešu izpildi mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru militārās mācības, kā arī zemessargu dienestu Zemessardzē. Karavīriem un zemessargiem ir piešķirtas dienesta pakāpes.

  Nulles pamatgrupas "0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "01 Virsnieki";

  mazā grupa "011 Virsnieki";

  apakšgrupa "02 Instruktori";

  mazā grupa "021 Instruktori";

  apakšgrupa "03 Kareivji un zemessargi";

  mazā grupa "031 Kareivji un zemessargi".
 • 1 Vadītāji Apraksts
  PROFESIJU PIRMĀ PAMATGRUPA
  "1 Vadītāji"

  Pirmās pamatgrupas "1 Vadītāji" profesijās nodarbinātie nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā tiesību aktus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un normatīvie akti, nosaka uzņēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus.

  Pirmās pamatgrupas "1 Vadītāji" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "11 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji";

  mazā grupa "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji";

  mazā grupa "112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji";

  apakšgrupa "12 Administratīvie vadītāji un komercdirektori";

  mazā grupa "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji";

  mazā grupa "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji";

  apakšgrupa "13 Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji";

  mazā grupa "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji";

  mazā grupa "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji";

  mazā grupa "133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji";

  mazā grupa "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji";

  apakšgrupa "14 Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji";

  mazā grupa "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji";

  mazā grupa "142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji";

  mazā grupa "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji".
 • 2 Vecākie speciālisti Apraksts
  PROFESIJU OTRĀ PAMATGRUPA
  "2 Vecākie speciālisti"

  Otrās pamatgrupas "2 Vecākie speciālisti" profesijās nodarbinātie veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību radīšanā visos tautsaimniecības uzņēmumos, kā arī patstāvīgi. Vecākie speciālisti strādā vadītāju vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

  Otrās pamatgrupas "2 Vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "21 Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi";

  mazā grupa "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)";

  mazā grupa "215 Elektrotehnoloģiju inženieri";

  mazā grupā "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri, mērnieki un dizaineri";

  apakšgrupa "22 Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "221 Ārsti";

  mazā grupa "222 Medicīnas māsas un vecmātes profesijas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "224 Ārstu palīgi";

  mazā grupa "225 Veterinārārsti";

  mazā grupa "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti";

  apakšgrupa "23 Izglītības jomas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls";

  mazā grupa "232 Profesionālās izglītības pedagogi";

  mazā grupa "233 Vidējās izglītības pedagogi";

  mazā grupa "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi";

  mazā grupa "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti";

  apakšgrupa "24 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

  mazjā grupa "241 Finanšu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

  mazā grupa "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti";

  apakšgrupa "25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti";

  mazā grupa "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi";

  mazā grupa "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti";

  apakšgrupa "26 Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

  mazā grupa "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti";

  mazā grupa "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti";

  mazā grupa "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki".
 • 3 Speciālisti Apraksts
  PROFESIJU TREŠĀ PAMATGRUPA
  "3 Speciālisti"

  Trešās pamatgrupas "3 Speciālisti" profesijās nodarbinātie veic pēc satura līdzīgas tehniskās funkcijas, kas saistītas ar zinātnisko, sociālo, valstisko, komerciālo vai māksliniecisko koncepciju, principu, likumu un metožu sagatavošanu un lietošanu, kā arī vada attiecīga līmeņa mācības. Speciālisti strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

  Trešās pamatgrupas "3 Speciālisti" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "31 Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti";

  mazā grupa "311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti";

  mazā grupa "312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi";

  mazā grupa "313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti";

  mazā grupa "314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti";

  mazā grupa "315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti";

  apakšgrupa "32 Veselības aprūpes jomas speciālisti";

  mazā grupa "321 Medicīnas un farmācijas speciālisti";

  mazā grupa "323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti";

  mazā grupa "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti";

  mazā grupa "325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti";

  apakšgrupa "33 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti";

  mazā grupa "331 Finanšu un matemātikas speciālisti";

  mazā grupa "332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki";

  mazā grupa "333 Komercpakalpojumu speciālisti";

  mazā grupa "334 Administratīvie un specializētie sekretāri";

  mazā grupa "335 Valsts varas īstenošanas speciālisti";

  apakšgrupa "34 Juridisko, sociālo un kultūras lietu un tām radniecīgu lietu speciālisti";

  mazā grupa "341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti";

  mazā grupa "342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti";

  mazā grupa "343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti";

  apakšgrupa "35 Informācijas tehnoloģiju jomas speciālisti";

  mazā grupa "351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti";

  mazā grupa "352 Telesakaru un radiosakaru iekārtu speciālisti".
 • 4 Kalpotāji Apraksts
  PROFESIJU CETURTĀ PAMATGRUPA
  "4 Kalpotāji"

  Ceturtās pamatgrupas "4 Kalpotāji" profesijās nodarbinātie organizē, sistematizē, novērtē un glabā attiecīgas problēmas risināšanai nepieciešamo informāciju, ievada un meklē to datortehnikā, veic pienākumus, kas saistīti ar dokumentu pārvaldību, naudas operācijām, ceļojumu organizēšanu, klientu informēšanu, lietišķu tikšanos organizēšanu. Kalpotāji strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā.

  Ceturtās pamatgrupas "4 Kalpotāji" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "41 Iestāžu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori";

  mazā grupa "411 Iestāžu kalpotāji";

  mazā grupa "412 Sekretāri";

  mazā grupa "413 Kancelejas tehnikas operatori";

  apakšgrupa "42 Klientu apkalpotāji";

  mazā grupa "421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  mazā grupa "422 Klientu informētāji";

  apakšgrupa "43 Uzskaites un materiālo vērtību reģistrēšanas darbinieki";

  mazā grupa "431 Uzskaites darbinieki";

  mazā grupa "432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki";

  apakšgrupa "44 Citi kalpotāji";

  mazā grupa "441 Citi kalpotāji".
 • 5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki Apraksts
  PROFESIJU PIEKTĀ PAMATGRUPA
  "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki"

  Piektās pamatgrupas "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki" profesijās nodarbinātie sniedz pakalpojumus ceļojumos un mājsaimniecībā, aprūpē bērnus, slimniekus, invalīdus un vecus cilvēkus, strādā sabiedriskajā ēdināšanā, dzēš ugunsgrēkus, sargā sabiedrisko kārtību, mantu un cilvēkus, pārdod un demonstrē preces, strādā par modeļiem. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

  Piektās pamatgrupas "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "51 Individuālo pakalpojumu jomas darbinieki";

  mazā grupa "511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi";

  mazā grupa "512 Pavāri";

  mazā grupa "513 Viesmīļi un bārmeņi";

  mazā grupa "514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  mazā grupa "515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji";

  mazā grupa "516 Citi individuālo pakalpojumu jomas darbinieki";

  apakšgrupa "52 Tirdzniecības darbinieki";

  mazā grupa "521 Ielu un tirgus pārdevēji";

  mazā grupa "522 Veikalu pārdevēji";

  mazā grupa "523 Kasieri un biļešu pārdevēji";

  mazā grupa "524 Citi tirdzniecības darbinieki";

  apakšgrupa "53 Individuālās aprūpes darbinieki";

  mazā grupa "531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi";

  mazā grupa "532 Individuālās aprūpes darbinieki";

  apakšgrupa "54 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki";

  mazā grupa "541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki".
 • 6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki Apraksts
  PROFESIJU SESTĀ PAMATGRUPA
  "6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki"

  Sestās pamatgrupas "6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki" profesijās nodarbinātie audzē lauksaimniecības kultūras, novāc ražu, ražo lopkopības produkciju, audzē, apsargā un izmanto mežu, audzē un zvejo zivis, medī dzīvniekus.

  Sestās pamatgrupas "6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "61 Kvalificēti tirgus lauksaimniecības darbinieki";

  mazā grupa "611 Kultūraugu audzētāji";

  mazā grupa "612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  mazā grupa "613 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji";

  apakšgrupa "62 Kvalificēti tirgus mežsaimniecības, zivsaimniecības un medību saimniecības darbinieki";

  mazā grupa "621 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

  mazā grupa "622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki";

  apakšgrupa "63 Personiskā patēriņa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji";

  mazā grupa "633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji";

  mazā grupā "634 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji".
 • 7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki Apraksts
  PROFESIJU SEPTĪTĀ PAMATGRUPA
  "7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki"

  Septītās pamatgrupas "7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki" profesijās nodarbinātie savas speciālās zināšanas izmanto būvniecības, metālapstrādes un mašīnu apkalpošanas nozarēs, mašīnu un darbarīku ražošanā, veicot iespieddarbus, pārstrādājot produktus, kā arī ražojot izstrādājumus no auduma, ādas, māla, metāla, ziediem vai citiem materiāliem. Darbi tiek veikti ar rokām vai mehāniskām ierīcēm, ko izmanto fiziskā spēka un laika patēriņa samazināšanai, kā arī izstrādājumu kvalitātes uzlabošanai. Šiem strādniekiem un amatniekiem jāzina ražošanas process, izmantojamie materiāli un ierīces, kā arī galaprodukta īpašības un lietojamība.

  Septītās pamatgrupas "7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "71 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki (izņemot elektriķus)";

  mazā grupa "711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  apakšgrupa "72 Metālapstrādes, mašīnbūves un tām radniecīgu jomu strādnieki";

  mazā grupa "721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "722 Kalēji, instrumentu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "723 Mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki";

  apakšgrupa "73 Amatnieki un iespieddarbu strādnieki";

  mazā grupa "731 Amatnieki";mazajā grupā "732 Iespieddarbu strādnieki";

  apakšgrupa "74 Elektrisko un elektronisko iekārtu strādnieki";

  mazā grupa "741 Elektroiekārtu uzstādītāji un labotāji";

  mazā grupa "742 Elektronisko un telesakaru iekārtu mehāniķi un labotāji";

  apakšgrupa "75 Pārtikas produktu pārstrādes un kokapstrādes strādnieki, apģērbu izgatavošanas un citi amatnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "751 Pārtikas pārstrādes strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "752 Kokapstrādes strādnieki, mēbeļu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "753 Apģērbu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "754 Citi amatnieki un strādnieki".
 • 8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri Apraksts
  PROFESIJU ASTOTĀ PAMATGRUPA
  "8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri"

  Astotās pamatgrupas "8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri" profesijās nodarbinātie vada un uzrauga iekārtas un mašīnas vai automātiskās rūpnieciskās ražošanas līnijas, vilcienus, motorizētos transportlīdzekļus un pārvietojamās rūpniecības iekārtas personīgi vai ar distances vadības palīdzību, veic produkcijas montāžu no sakomplektētām detaļām atbilstoši noteiktām instrukcijām un tehnoloģijai.

  Astotās pamatgrupas "8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "81 Rūpniecisko iekārtu operatori";

  mazā grupa "811 Ieguves un minerālu apstrādes iekārtu operatori";

  mazā grupa "812 Metāla apstrādes un metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori";

  mazā grupa "813 Ķīmisko un fotoizstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori";

  mazā grupa "814 Gumijas, plastmasas un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori";

  mazā grupa "815 Tekstila, kažokādas un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori";

  mazā grupa "816 Pārtikas un līdzīgu produktu ražošanas iekārtu operatori";

  mazā grupa "817 Koksnes apstrādes un papīra ražošanas iekārtu operatori";

  mazā grupa "818 Citu rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori";

  apakšgrupa "82 Montieri";

  mazā grupa "821 Montieri";

  apakšgrupa "83 Pašgājēju mašīnu un iekārtu vadītāji un celšanas iekārtu un mašīnu operatori";

  mazā grupa "831 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti) un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "832 Transportlīdzekļu vadītāji";

  mazā grupa "833 Smago kravas automobiļu un autobusu vadītāji";

  mazā grupa "834 Lauksaimniecības, zemes darbu, celšanas un citu kraušanas iekārtu operatori";

  mazā grupa "835 Kuģa klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki".
 • 9 Vienkāršās profesijas Apraksts
  PROFESIJU DEVĪTĀ PAMATGRUPA
  "9 Vienkāršās profesijas"

  Devītās pamatgrupas "9 Vienkāršās profesijas" profesijās nodarbinātie izpilda vienkāršus un monotonus darbus vai mehāniskas darba operācijas, lietojot rokas instrumentus un bieži arī fizisku spēku.

  Devītās pamatgrupas "9 Vienkāršās profesijas" profesijas klasificētas šādās grupās:

  apakšgrupa "91 Apkopēji un palīgi mājas darbos";

  mazā grupa "911 Māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi";

  mazā grupa "912 Transportlīdzekļu, logu un veļas mazgātāji un citu ar rokām veicamu tīrīšanas darbu izpildītāji";

  apakšgrupa "92 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki";

  mazā grupa "921 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki";

  apakšgrupa "93 Raktuvju, būvniecības, ražošanas un transporta strādnieki";

  mazā grupa "931 Raktuvju un būvniecības strādnieki";

  mazā grupa "932 Rūpniecības un citi strādnieki";

  mazā grupa "933 Transporta strādnieki un krāvēji";

  apakšgrupa "94 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki";

  mazā grupa "941 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki";

  apakšgrupa "95 Ielu strādnieki un ielu pārdevēji";

  mazā grupa "951 Ielu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki";

  mazā grupa "952 Ielu pārdevēji (izņemot pārtikas preces)";

  apakšgrupa "96 Atkritumu savācēji un citu vienkāršo profesiju strādnieki";

  mazā grupa "961 Atkritumu savācēji";

  mazā grupa "962 Citi vienkāršo profesiju strādnieki".