2022. gada 8. decembrī tika pieņemts Padomes Ieteikums par piekļuvi cenas ziņā pieejamai un kvalitatīvai ilgtermiņa aprūpei. Ieteikums attiecas uz visiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga ilgtermiņa aprūpe, kā arī visiem formāliem un neformāliem aprūpētajiem.

Dalībvalstīm tiek ieteikts nodrošināt sociālās aizsardzības adekvātumu ilgtermiņa aprūpei, jo īpaši nodrošinot, ka visiem cilvēkiem ar ilgtermiņa aprūpes vajadzībām ir piekļuve ilgtermiņa aprūpei, kas ir:

  • savlaicīga – ļauj cilvēkiem, kam ir vajadzīga ilgtermiņa aprūpe, saņemt nepieciešamo aprūpi, tiklīdz tas ir nepieciešams un tik ilgi, cik tas ir nepieciešams;
  • visaptveroša – aptver visas ilgtermiņa aprūpes vajadzības, kas rodas tādas garīgas un/vai fiziskas funkcionālo spēju pasliktināšanās dēļ, kura ir noteikta ar novērtējumu uz skaidru un objektīvu atbilstības kritēriju pamata, un koordinācijā ar citiem atbalsta un labklājības dienestiem;
  • cenas ziņā pieejama – ļauj cilvēkiem, kam ir vajadzīga ilgtermiņa aprūpe, saglabāt pienācīgu dzīves līmeni un pasargā viņus no nabadzības un sociālās atstumtības viņu ilgtermiņa aprūpes vajadzību dēļ, kā arī saglabā viņu cieņu.

 

Attiecībā uz ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu piedāvājumu tiek ieteikts arī:

  • attīstīt un/vai uzlabot aprūpi mājās un kopienā balstītu aprūpi;
  • novērst teritoriālās atšķirības attiecībā uz ilgtermiņa aprūpes pieejamību un piekļuvi tai, jo īpaši lauku un mazapdzīvotās teritorijās;
  • ieviest pieejamas inovatīvas tehnoloģijas un digitālus risinājumus aprūpes pakalpojumu sniegšanā, tostarp lai atbalstītu autonomiju un neatkarīgu dzīvi, vienlaikus risinot iespējamās digitalizācijas problēmas;
  • nodrošināt, ka personas ar īpašām vajadzībām un invaliditāti var piekļūt ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem un iestādēm, un ievērot visu personu ar invaliditāti vienlīdzīgas tiesības uz neatkarīgu dzīvi kopienā ar tādām pašām izvēles iespējām kā citiem;
  • nodrošināt, ka ilgtermiņa aprūpes pakalpojumi ir labi koordinēti ar profilaksi, veselīgu un aktīvu novecošanu un veselības aprūpes pakalpojumiem un ka tie atbalsta autonomiju un neatkarīgu dzīvi, pēc iespējas atjaunojot vai novēršot fizisko vai garīgo apstākļu pasliktināšanos.

Vienlaikus Ieteikumā ir iekļauti ieteikumi attiecībā uz aprūpētāju nodarbinātības nosacījumiem un darba apstākļiem. Ieteikumā ir arī normas attiecībā uz ilgtermiņa aprūpes politikas pārvaldību un koordināciju. Saskaņā ar Ieteikumu dalībvalstīm 18 mēnešu laikā ir jāpaziņo par pasākumiem, kas ir veikti vai plānoti, lai īstenotu šo Ieteikumu.

Kontaktpersona:

Sigita Rozentāle

Departamenta direktora vietniece
sigita.rozentale [at] lm.gov.lv