2022.gada 16.jūnijā tika pieņemts Padomes Ieteikums 2022/C 243/04 par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimtaneitralitāti, kura mērķis ir saskaņā ar Eiropas Zaļā kursa un Eiropas Sociālo tiesību pīlāra principiem nodrošināt, ka Eiropas Savienības pāreja uz klimatneitralitāti un vides ziņā ilgtspējīgu ekonomiku ir taisnīga un nevienu neatstāj novārtā. Šajā nolūkā Ieteikums aicina dalībvalstis pieņemt un īstenot visaptverošu un saskaņotu politikas pasākumu kopumu, lai risinātu nodarbinātības un sociālos aspektus taisnīgas pārejas veicināšanai visās politikas jomās, īpaši klimata, enerģētikas un vides politikā, kā arī optimāli izmantot publisko un privāto finansējumu.

Ieteikums paredz politikas pasākumu kopumu, lai atbalstītu cilvēkus, kurus visvairāk ietekmē zaļā pāreja, jo īpaši tos, kuri ir neaizsargātā situācijā, šādās jomās:

  • nodarbinātība (t.sk. aktīvās darba tirgus politikas pasākumi un atbalsts darba meklēšanā, pārejas darba tirgū un darbaspēka mobilitātes sekmēšana, komercdarbības veicināšana, tostarp sociālās ekonomikas jomā, kvalitatīvu darba vietu radīšana, esošo darba attiecību un darba aizsardzības normu efektīva īstenošana, darbinieku iesaistīšana u.c.);
  • izglītība, mācības un mūžizglītība (t.sk. nepieciešamo prasmju prognozēšana un izglītības programmu pielāgošana aktuālajām zaļās pārkārtošanās vajadzībām, atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošo grupu iesaistei nepieciešamo prasmju apguvē, atbalsts māceklībām un nozarēm ar trūkstošām prasmēm, pieaugušo izglītības veicināšana u.c.);
  • nodokļu un pabalstu sistēmas un sociālās aizsardzības sistēmas (t.sk. nodokļu pārnešana no darba spēka, nodokļu sloga samazināšana zemu un vidēju ienākumu saņēmējiem, sociālās aizsardzības sistēmu novērtēšana un, kur nepieciešams, pielāgošana, finansējums adekvātai sociālajai aizsardzībai un zaļo pāreju veicinošām investīcijām, mērķēts pagaidu ienākumu atbalsts, investīcijas sociālajā infrastruktūrā u.c.);
  • pamatpakalpojumi un mājoklis (t.sk. finansiālais atbalsts atjaunojamiem enerģijas avotiem un energoefektivitātei, enerģētiskās nabadzības novēršana un mazināšana, atbalsts patērētājiem atjaunojamas enerģijas jautājumos, pieeja ilgtspējīgam patēriņam, mobilitātes un transporta problēmu risināšana u.c.).

Lai optimāli izmantotu publisko un privāto finansējumu, dalībvalstis aicinātas pilnībā īstenot reformas un investīcijas saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma plāniem un mobilizēt visus atbilstošos Eiropas Savienības un nacionālā līmeņa instrumentus un finansējuma iespējas attiecīgo pasākumu īstenošanas atbalstam.

Ieteikumā arī minēti Eiropas Komisijas tālākie pasākumi taisnīgas zaļās pārejas sekmēšanai, paredzot Ieteikuma īstenošanas uzraudzību Eiropas semestra ietvaros. Vienlaikus dalībvalstis ir aicinātas ņemt vērā Ieteikumu, aktualizējot nacionālos enerģētikas un klimata plānus.

Kontaktpersona:

Ilze Zvīdriņa

Departamenta direktora vietnieks
ilze.zvidrina [at] lm.gov.lv