2023. gada 30. janvārī tika pieņemts Padomes Ieteikums par adekvātu minimālo ienākumu, kas nodrošina aktīvu iekļaušanu, kura mērķis ir cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību, veicinot adekvātu ienākumu atbalstu, jo īpaši ar minimālo ienākumu palīdzību, reālu piekļuvi atbalsta pakalpojumiem un pamatpakalpojumiem personām, kam trūkst pietiekamu līdzekļu, un sekmēt darbspējīgo iedzīvotāju integrāciju darba tirgū saskaņā ar aktīvas iekļaušanas pieeju.

Dalībvalstīm tiek ieteikts izveidot un vajadzības gadījumā stiprināt stabilus sociālās drošības tīklus, kuri garantē cilvēka cienīgu dzīvi visos dzīves posmos. Lai nodrošinātu adekvātu ienākumu atbalstu, dalībvalstīm tiek ieteikts noteikt minimālā ienākuma līmeni, izmantojot pārredzamu un stingru metodiku. Metodikā jāņemt vērā vispārējos ienākumu avotus, mājsaimniecību konkrētās vajadzības un nelabvēlīgās situācijas, ienākumus, ko gūst zema atalgojuma saņēmējs vai minimālās algas saņēmējs, dzīves līmeni un pirktspēju, cenu līmeni un ar to saistītās izmaiņas. Vienlaikus ienākumu atbalstam būtu jāsasniedz līmenis, kas ir vismaz līdzvērtīgs vienam no šādiem līmeņiem:

  1. valsts nabadzības riska slieksnis; vai

  2. nepieciešamo preču un pakalpojumu, citstarp pienācīga uztura, mājokļa, veselības aprūpes un pamatpakalpojumu, vērtība naudas izteiksmē saskaņā ar valsts definīcijām; vai

  3. citi līmeņi, kas pielīdzināmi a) vai b) apakšpunktā minētajiem līmeņiem, kuri noteikti valsts tiesību aktos vai praksē.

Saskaņā ar Ieteikumu tas ir jāsasniedz līdz 2030. gadam.

Ieteikumā ir iekļautas arī normas attiecībā uz piekļuvi darba tirgiem, atbalsta pakalpojumiem un pamatpakalpojumiem, kā arī individualizētu atbalstu.

Kontaktpersona:

Evija Kūla

Departamenta direktora vietniece
evija.kula [at] lm.gov.lv