2023. gada 13. februārī Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz svina un tā neorganisko savienojumu un diizocianātu robežvērtībām groza Padomes Direktīvu 98/24/EK (turpmāk– Direktīva 98/24/EK) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK (turpmāk - Direktīva 2004/37/EK) (turpmāk – priekšlikums).

Svins un tā neorganiskie savienojumi (turpmāk - svins) ir darba vidē sastopama reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, kas var ietekmēt seksuālo funkciju, auglību un embriju attīstību, kā arī radīt citu nelabvēlīgu ietekmi uz veselību. Ir konstatēts, ka svins izraisa aptuveni pusi ar reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām saistītu arodslimību. Diizocianāti ir galvenie elpceļu astmagēni. Pētījumi rāda, ka arodekspozīcija ir 9–15 % no astmas gadījumiem pieaugušajiem darbspējas vecumā.

Priekšlikuma mērķis ir pārskatīt esošās arodekspozīcijas vērtības svinam un pirmo reizi ieviest robežvērtības diizocianātiem, palīdzot sasniegt augstu darba ņēmēju veselības un drošības līmeni. Priekšlikums paredz:

  1. pārskatīt esošo arodekspozīcijas robežvērtību svinam (AER), grozot Direktīvas 2004/37/EK III pielikumu (samazināt AER — no 0,15 mg/m3 uz 0,03 mg/m3, un pārskatītu svina bioloģiskās ekspozīcija robežvērtību (BER), grozot IIIa pielikumu (samazināt BER no 70 µg/100 ml uz 15 µg/100 ml). Turklāt attiecībā uz BER svinam jāatzīmē, ka, lai gan svinam eksponētie darba ņēmēji pārsvarā ir vīrieši, sievietēm tas var radīt papildu risku, jo svins var ietekmēt grūtnieces un augli attīstības posmā. Tādejādi dalībvalstīm iesakāms nodrošināt, ka reproduktīvā vecuma sievietēm svina saturs asinīs nepārsniedz atsauces vērtības, kuras attiecīgajā dalībvalstī noteiktas parastiem iedzīvotājiem, kas darba vietā netiek pakļauti svina iedarbībai. Ja valsts līmenī atsauces vērtības nav noteiktas, reproduktīvā vecuma sievietēm svina saturs asinīs nedrīkst pārsniegt bioloģisko robežvērtību — 4,5 µg/100 ml;
  2. atcelt atsauci uz svinam noteikto AER un BER, kas noteikta Direktīvas 98/24/EK I un II pielikumā;
  3. noteikt AER diizocianātiem Direktīvas 98/24/EK I pielikumā (8 stundu: 6 µg NCO/m3 un īslaicīgās eksozīcijas 12 µg NCO/m3). Papildus Komisija priekšlikumā  ierosina noteikt pārejas periodu līdz 2028.gada 31.decembrim, lai uzņēmumiem atvieglotu pielāgošanos jaunajām prasībām. Līdz tam arodekspozīcijas robežvērtība būs 10µg NCO/m3 un īstermiņa ekspozīcija būs ierobežota līdz 20µg NCO /m3.

Kontaktpersona:

Jolanta Geduša

Vecākā eksperte
jolanta.gedusa [at] lm.gov.lv