2021.gada 9.decembrī Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā. Priekšlikuma mērķis ir uzlabot darba nosacījumus personām, kas veic platformu darbu, nodrošinot pareizu viņu nodarbinātības statusa noteikšanu, veicinot pārredzamību, taisnīgumu un pārskatāmību, tostarp pārrobežu situācijās. 

Atbilstoši priekšlikumam par digitālo darba platformu uzskatāma jebkura fiziska vai juridiska persona, kas sniedz komercpakalpojumus, pamatojoties uz šādām prasībām: 

  • pakalpojums vismaz daļēji tiek nodrošināts attālināti, izmantojot elektroniskos līdzekļus, piemēram, tīmekļvietni vai mobilo lietotni; 
  • pakalpojums tiek sniegts pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma; 
  • pakalpojums kā būtisku elementu ietver personu veiktā darba organizēšanu, neatkarīgi no tā, vai šis darbs tiek veikts tiešsaistē vai konkrētā vietā. 

Priekšlikums nosaka, ka dalībvalstīm jāparedz atbilstošas procedūras, lai pārbaudītu un nodrošinātu personu, kas veic platformu darbu, nodarbinātības statusa pareizu noteikšanu. Izpildoties vismaz diviem no priekšlikumā minētajiem kritērijiem, tiek prezumēts, ka starp digitālo darba platformu un personu, kas veic platformu darbu, pastāv darba attiecības. Šie kritēriji ir:

  • atalgojuma līmeņa efektīva noteikšana vai tā griestu noteikšana; 
  • prasības attiecībā uz izskatu, uzvedību pret pakalpojuma saņēmēju vai darba veikšanu; 
  • darba izpildes uzraudzība vai darba rezultātu kvalitātes pārbaude;
  • iedarbīga brīvības ierobežošana organizēt savu darbu (darba laika vai prombūtnes laikposmu izvēle, iespēja pieņemt vai noraidīt uzdevumus, izmantot apakšuzņēmējus vai aizstājējus); 
  • iedarbīga iespēju ierobežošana veidot klientu bāzi vai veikt darbus jebkuras trešās personas labā.

Vienlaikus priekšlikumā paredzēti arī informēšanas, konsultēšanās un uzraudzības pasākumi, kas jāveic digitālajām darba platformām, piemēram, attiecībā uz automatizēto uzraudzības sistēmu izmantošanu.

Kontaktpersona:

Līga Klemere

Vecākā eksperte
liga.klemere [at] lm.gov.lv