Kas ir asistenta pakalpojums pašvaldībā?

Normatīvie akti, kas reglamentē personai ar invaliditāti sniedzamā asistenta pakalpojuma pašvaldībā līdz 40 stundām nedēļā (turpmāk – asistenta pakalpojums) piešķiršanu:

  • Invaliditātes likuma 1.panta 1.punkts, 7.pants, 12.panta pirmās daļas 3., 31. un 4.punkts, 12.panta otrā, piektā, 51., sestā un septītā daļa.
  • Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.942).

 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai:

  • nokļūt uz darbu, saimnieciskās darbības veikšanas vietu (saimnieciskajā darbībā radīto produktu realizācijas vietu) un atpakaļ;
  • nokļūt uz izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveides vietu un atpakaļ;
  • nokļūt uz augstākās izglītības iestādi un atpakaļ, palīdzētu apgūt izglītības programmu;
  • nokļūt uz dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ un lai saņemtu pakalpojumu:
  • nokļūt uz dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem un nokļūt atpakaļ, bērniem nodrošinot iespēju iesaistīties pasākumā;
  • nokļūt uz ārstniecības iestādēm un dažādām institūcijām, saņemt šo institūciju pakalpojumus un nokļūt atpakaļ;
  • iepirktos, apmeklētu teātri, koncertu, sporta spēles vai citu brīvā laika pavadīšanas vietu, iesaistītos pasākumā un nokļūt atpakaļ;

Asistenta pakalpojuma mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī, lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.