Ar 2014. gada 1. janvāri Latvijai ir pieejama Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (2014.-2020.). Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (turpmāk - NSIP) ir Eiropas līmeņa finanšu instruments, kurš izveidots, lai veicinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, garantētu atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, mazinātu sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī uzlabotu darba apstākļus. 

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas regulējums

Struktūra un finansējums

NSIP administrē Eiropas Komisija. Tā apvieno trīs ES programmas, kuras 2007.-2013. gada periodā darbojās atsevišķi: PROGRESS programma, EURES (Eiropas Nodarbinātības pakalpojumu tīkls) un Mikrofinansēšanas instruments. NSIP kopējais budžets 2014.-2020. gada plānošanas periodam ir 919 469 000 eiro 2013. gada cenās, kas tiek sadalīts šādās sadaļās:

 • PROGRESS sadaļa nodrošina atbalstu nodarbinātības un sociālās aizsardzības politikas modernizācijai, kurai ir novirzīts 61% no kopējā programmas budžeta;
 • EURES sadaļa nodrošina atbalstu darbaspēka mobilitātei, kurai ir novirzīts 18% no kopējā programmas budžeta;
 • Mikrofinansēšanas un Sociālās uzņēmējdarbības sadaļa, kas nodrošina mikrofinansējuma pieejamību mikrouzņēmumiem un atbalstu sociālai uzņēmējdarbībai. Šai sadaļai ir novirzīts 21% no kopējā programmas budžeta.

Mērķi

 • Stiprināt kopējo izpratni par ES mērķiem un nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas jomu darbību koordināciju ES un nacionālā līmenī;
 • Atbalstīt atbilstošas sociālās aizsardzības sistēmas un darba tirgus politikas attīstību;
 • Modernizēt ES likumdošanu un nodrošināt to efektīvu ieviešanu;
 • Veicināt ģeogrāfisko mobilitāti un nodarbinātības iespējas, attīstot atvērtu darba tirgu;
 • Nodrošināt finansējuma pieejamību mikrokredītiem nelabvēlīgām iedzīvotāju grupām un mikrouzņēmumiem, kā arī sociāliem uzņēmumiem.

Lai sasniegtu šos mērķus, NSIP:

 • Īpaši vērš uzmanību uz nelabvēlīgā situācijā esošajiem iedzīvotājiem;
 • Veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību;
 • Novērš diskrimināciju;
 • Veicina kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību;
 • Garantē piemērotu un pienācīgu sociālo aizsardzību;
 • Apkaro ilgtermiņa bezdarbu;
 • Mazina nabadzību un sociālo atstumtību.

Progress

Progress sadaļas ietvaros tiks turpinātas pašreizējās PROGRESS programmas aktivitātes (analīze, savstarpējās mācības, granti projektiem), kā arī tiks veicināta sociālā inovācija un sociālās eksperimentēšana. NSIP šīs sadaļas ietvaros:

 • atbalsta ES līmeņa aktivitātes nodarbinātības un sociālās politikas jomās - salīdzinošu analīzi, savstarpējās apmācības un labas prakses apmaiņas;
 • palīdz izstrādāt un ieviest politikas reformas ar mērķi sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020" mērķus.
 • atbalsta ES likumdošanas ieviešanu nodarbinātības, sociālās politikas un darbā apstākļu jomās nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

PROGRESS sadaļas ieviešanai paredzētais finansējums apm. 550 milj. eiro, tai skaitā finansējums 100 milj. eiro apmērā iezīmēts jaunu inovatīvu risinājumu izmēģinājumiem nodarbinātības un sociālās politikas jomās, tādās, kā jauniešu nodarbinātība un sociālā iekļaušana.

Sīkāka informācija par Progress sadaļu atrodama Eiropas Komisijas Interneta vietnē http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=en

EURES

EURES sadaļas ietvaros finansēs:

 • EURES pārrobežu aktivitātes darbaspēka mobilitātes veicināšanai un darbadevēju atbalstam darbiniekus meklēšanai ārvalstīs;
 • ES līmenī EURES Portāla kā darbadevēju un darba meklētāju pašapkalpošanas rīka modernizēšanu. EURES tiks izmantots, lai veidotu un attīstītu jaunas mērķtiecīga mobilitātes shēmas (piem., shēmas „Tavs pirmais EURES darbs" attīstība).

EURES ikgadējs finansējums paredzēts 20 milj. eiro apmērā. 1/3 no budžeta paredzētā EURES portāla modernizēšanai un 1/3 no budžeta paredzēta mērķtiecīgas mobilitātes shēmas attīstībai.

Sīkāka informācija par EURES sadaļu atrodama Eiropas Komisijas Interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=en

Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība

NSIP šīs sadaļas ietvaros:

 • paplašina atbalstu, kurš tika sniegts mikorkredīta sniedzējiem Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumenta ietvaros (apstiprināts 2010. gadā);
 • nodrošina finansējumu mikorkredīta sniedzēju institūciju kapacitātes stiprināšanai;
 • atbalsta sociālo ieguldījumu tirgus attīstību un veicina finansējuma pieejamību sociālajiem uzņēmumiem.

Paredzētais budžets ir 171,15 milj. eiro. Mikrofinansēšanas nodrošināšanai paredzēti 77,75 milj. eiro. Institūciju kapacitātes stiprināšanai paredzēti 8 milj. eiro un 85 milj. eiro - sociālās uzņēmējdarbības atbalstam.

Sīkāka informācija par Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības sadaļu atrodama Eiropas Komisijas Interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=en.

NSIP tiks īstenota atbilstoši ikgadējiem darba plāniem. Visa informācija par programmu, ikgadējiem darba plāniem, izsludinātiem konkursiem tiks publicēta Eiropas Komisijas Interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en

NSIP Latvijas kontaktpunkti:

Progress sadaļas nodarbinātības joma

Anete Gaiķe, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte, tālr. 67021572, e-pasts: anete.gaike@lm.gov.lv

Progress sadaļas sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas joma

Evija Kūla, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte, tālr.6 7021692, e-pasts: evija.kula@lm.gov.lv

Progress sadaļas darba apstākļu joma

Ineta Vjakse, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece, tālr. 67021570, e-pasts: ineta.vjakse@lm.gov.lv

EURES sadaļa

Nora Isadžanjana-Ponomarjova, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte, tālr. 67021711, e-pasts: Nora.Isadzanjana-Ponomarjova@lm.gov.lv

Līga Baufale, Nodarbinātības valsts aģentūras projekta vadītāja, tālr. 67870976, mob.: 26657766, e-pasts: Liga.Baufale@nva.gov.lv

Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības sadaļa

Anete Gaiķe, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte, tālr. 67021572, e-pasts: anete.gaike@lm.gov.lv