Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu administrē Labklājības ministrija. Publisko iepirkumu procedūrā izvēlēts pakalpojumu sniedzējs organizē pakalpojuma sniegšanu, piesaista speciālistus, organizē pakalpojuma saņēmēju grupas, sniedz individuālās konsultācijas. Pārskatus par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanu, to sniegšanas termiņus un kārtību nosaka ministrijas un pakalpojumu sniedzēja līgumā.

Līdz ar to sociālais dienests pieņem iesniegumu no pakalpojuma pieprasītājiem, organizē atzinuma sniegšanu pakalpojuma piešķiršanai un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju un  pakalpojuma sniedzēju. Tā kā grupās komplektējami cilvēki ar līdzīga rakstura problēmām, veidojot cilvēku grupas, kas saņem pakalpojumu, pakalpojuma sniedzējs var apvienot dažādu pašvaldību iedzīvotājus vienā grupā.

Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu administrē sociālie dienesti.
Sociālais dienests pieņem iesniegumu no pakalpojuma pieprasītājiem, organizē atzinuma sniegšanu pakalpojuma piešķiršanai (jāatzīmē, ja cilvēks vērsies institūcijā un sociālais dienests institūcijai ir devis tādas tiesības, atzinumu var sniegt arī institūcijas psihologs), pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

Pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai nodrošinātu pakalpojuma īstenošanu, ir jāizvēlas pakalpojuma sniedzējs (gan individuālo konsultāciju, gan pakalpojuma ar izmitināšanu).