Atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību 

Ja cilvēkam, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību ir iestājusies pārejoša darba nespēja vai darbspēju zaudējums, un ja viņš pirms tam ir bijis sociāli apdrošināts, viņš var saņemt apdrošināšanas atlīdzību par darbspēju zaudējumu.

Apdrošināšanas atlīdzību arodslimības dēļ var saņemt cilvēks, kurš pēc 1997.gada 1.janvāra ir bijis apdrošināts pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām vismaz 3 gadus.

Apdrošināšanas atlīdzības ir:

  • slimības pabalsts;
  • atlīdzība par darbspēju zaudējumu;
  • atlīdzība par papildu izdevumiem, kas saistīti ar ārstēšanos un medicīnisko rehabilitāciju, personas aprūpi, tehnisko palīglīdzekļu iegādi un remontu, ceļa izdevumiem, apmeklējot ārstu.

Ja darba negadījuma vai arodslimības rezultātā ir iestājusies apdrošinātā cilvēka nāve, tad viņa ģimenes locekļiem var saņemt atlīdzību par apgādnieka zaudējumu un apbedīšanas pabalstu.

Pieprasot apdrošināšanas atlīdzību, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāiesniedz:

Nepieciešamos dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā. Atsevišķu pabalstu un atlīdzību saņemšanai var būt nepieciešams iesniegt papildu dokumentus.

Apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir atkarīgs no cilvēka vidējās iemaksu algas. To nosaka par 12 mēnešu periodu (izlaižot divus mēnešus pirms mēneša, kurā noticis darba negadījums vai konstatēta arodslimība).

  • Slimībaspabalstu piešķir 80% apmērā no vidējās iemaksu algas un izmaksā: ja ir darba negadījums - sākot no 11. darbnespējas dienas; ja apdrošinātais cilvēks saslimis ar arodslimību - sākot no 1.darbnespējas dienas.
  • Atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru aprēķina atkarībā no VDEĀK noteiktā darbspēju zaudējuma procenta un vidējās iemaksu algas.
  • Atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmērs atkarīgs no apgādājamo skaita un vidējās iemaksu algas.