Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz, ka, sākot ar 2022. gada 1. aprīļa tiek atcelti līdzšinējie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Daži no tiem saglabāti tikai vidēs, kur ir īpaši augsts inficēšanās risks.

Tiek atcelta prasība attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (turpmāk – sertifikāts) nepieciešamību darba/dienesta attiecībās, izņemot tos gadījumus, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos vai arī pats darba devējs ir noteicis to, ka konkrētā darba veikšanai ir nepieciešams sertifikāts.

Ministru kabineta noteikumu paredz, ka sertifikāts darba veikšanai ir nepieciešams tad, ja nodarbināto darba pienākumi ir saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un viņi ir iesaistīti šādu darbu veikšanā:

  1. personas, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumu, nonākot tiešā kontaktā ar pacientu;
  2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki (amatpersonas) un par samaksu nodarbinātie ieslodzītie.

Izglītības iestādēs darbiniekiem, kuriem ir tiešs kontakts ar izglītojamajiem, vajadzēs vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikātu līdz šā mācību gada beigām.

Savukārt darba devējs patstāvīgi var noteikt katra darbinieka (amatpersonas) (tai skaitā brīvprātīgo un personu ar ārpakalpojuma līgumiem) inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus. Veicot izvērtējumu, darba devējs ņem vērā šādus kritērijus:

1) darbinieks veic darbu, kas ir saistīts ar paaugstinātu risku citu cilvēku veselībai (tie ir darbi, kurus nosaka Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr.447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar risku citu cilvēku veselībai" 3.punkts);

2) pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski drošā vidē;

3) darbinieki (amatpersonas), kam ir paaugstināta iespēja inficēties, atrodas tiešā saskarsmē un kontaktējas ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms, tai skaitā darbs izglītības iestādē;

4) darbinieks (amatpersona) klātienē veic darba (amata, dienesta) pienākumus, kuri ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī gadījumā, ja šis darbs ir svarīgs uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Tā kā darba devēji pamatā šādu izvērtējumu veica jau pagājušā gada beigās, tad šobrīd nav jāveic jauns izvērtējums, ja apstākļi nav mainījušies. Svarīgākais ir, lai šāds izvērtējums vispār būtu veikts.

Papildus, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (amatpersonu) testēšanu (tai skaitā ar Covid-19 rutīnas skrīninga testu). Šādā gadījumā testēšanas izmaksas tiek segtas no darba devēja līdzekļiem.

Tāpat darba devējam ir tiesības identificēt darbiniekus, kas pēdējo triju dienu laikā darbavietā bijuši ciešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu, vai darbiniekus, par kuriem ir pamatotas aizdomas, ka tie ir inficēti, un organizēt šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu ar antigēna testu katru reizi pirms darba dienas vai maiņas uzsākšanas septiņas kalendāra dienas pēc kontakta ar inficēto personu. Ja darbavietā netiek veikta minēto kontaktpersonu ikdienas skrīninga testēšana, tās ievēro mājas karantīnu un, ja nepieciešams, informē ģimenes ārstu, lai saņemtu darbnespējas lapu.

Darba devējam ir tiesības paredzēt arī citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, piemēram, sejas masku lietošanas vai pulcēšanās nosacījumus. Būtiski ir tas, ka darba devējam darbu klātienē būtu jāorganizē tādā veidā, lai samazinātu inficēšanās riskus darba vietā un risku pakalpojuma saņēmējiem.