attēls
 • Kritēriji un darbības nosacījumi sociālajam uzņēmumam
 • Kritēriji sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai

Sociālā uzņēmuma statusu Latvijā var iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību:

1) kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana);

2) kura atbilst Sociālā uzņēmuma likumā noteiktiem kritērijiem:

 • tās statūtos ir noteikti mērķi, kas atbilst Sociālā uzņēmuma likuma mērķim;
 • tās dalībnieku sapulce ir pieņēmusi lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu;
 • tā iegūto peļņu nesadala, bet iegulda statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;
 • tā nodarbina algotus darbiniekus;
 • uzņēmuma izpildinstitūcijā (valde) vai pārraudzības institūcijā (padome) ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai uzņēmuma konsultatīvajā institūcijā, ja tāda izveidota, ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai mērķa grupu pārstāvošas biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētās jomas eksperts;

3) kurā vienai vai vairākām publiskām personām kopā nav balsu vairākuma, ja sociālā zņēmuma statūtos noteiktais mērķis ir mērķa grupu nodarbinātība.

 

 • Sociālā uzņēmuma pienākumi un darbības nosacījumi 

Sociālajam uzņēmumam atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumā noteiktajam visā tā darbības laikā jānodrošina, ka:

 • tā statūtos noteiktie mērķi atbilst Sociālā uzņēmuma likuma mērķim;
 • tiek veikta labvēlīga sociālo ietekmi radoša saimnieciskā darbība (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana);
 • iegūtā peļņu netiek sadalīta, bet ieguldīta statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;
 • tiek nodarbināti algoti darbinieki;
 • uzņēmuma izpildinstitūcijā vai pārraudzības institūcijā ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai uzņēmuma konsultatīvajā institūcijā, ja tāda izveidota, ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai mērķa grupu pārstāvošas biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētās jomas eksperts;
 • sociālā uzņēmuma pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu;
 • sociālā uzņēmuma mantu un finanšu līdzekļus atļauts izmantot tikai statūtos norādītajiem mērķiem;
 • sociālais uzņēmums veido rezerves kapitālu, kurā ieskaita visu pārskata gada peļņu.

Katru gadu līdz 1. maijam sociālajam uzņēmumam jāiesniedz Labklājības ministrijai iepriekšējā gada darbības pārskats

 

 • Sociālā uzņēmuma darbības ierobežojumi

Sociālais uzņēmums nav tiesīgs:

 • izdarīt dividenžu izmaksas vai izmaksas pamatkapitāla samazināšanas gadījumā, kā arī citas izmaksas Komerclikuma 182. panta izpratnē;
 • veikt sistemātiskus darījumus ar vērtspapīriem vai nekustamo īpašumu, izņemot telpu iznomāšanu vai izīrēšanu;
 • darboties tādās jomās kā sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība, alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas), tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas darbības vai jomās, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību;
 • izsniegt aizdevumus, izņemot aizdevumus mērķa grupām, ja tas paredzēts sociālā uzņēmuma statūtos.