Mācību brauciens uz Austrijas Federālo darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministriju 2014.gada 23.aprīlī

Aktīvās novecošanās jomas projekta „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai" ietvaros 2014.gada 23.aprīlī notika mācību brauciens uz Austrijas Federālo darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministriju Vīnē par aktīvās novecošanās jautājumiem. Mācību braucienā piedalījās pārstāvji no Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Nodarbinātības un valsts aģentūras. Austrijas Federālās darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministrijas un Sociālo inovāciju centra pārstāvji iepazīstināja ar Austrijas situāciju un pieredzi gados vecāku iedzīvotāju nodarbinātības un aprūpes jomā.

Darba tirgus situācija un pasākumi Latvijā, Ilze Zvīdriņa, Labklājības ministrija

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa iepazīstināja ar darba tirgus situāciju un pasākumiem Latvijā, vēršot uzmanību uz vispārējo darba tirgus situāciju un izaicinājumiem sabiedrības novecošanās kontekstā, galvenajiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajiem aktīvā darba tirgus politikas pasākumiem vecuma grupā 50 gadi un vairāk, kā arī būtiskākajiem nesen veikto pētījumu rezultātiem par gados vecāku iedzīvotāju nodarbinātību

Seniori un aktīvās novecošanās politika Austrijā, Elisa Zechner, Austrijas Federālās darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministrija

 • Tradicionāli Austrijā aktīvās novecošanās politika un plānošanas dokumenti tiek izstrādāti, iesaistot dažādu līmeņu un nozaru iesaistītās puses, tādējādi nodrošinot visaptverošu pieeju.
 • Kā galvenie aktīvās novecošanās ilgtermiņa mērķi ir izvirzīti:
  • sociālās integrācijas veicināšana, uzlabojot dzīves apstākļus tiem gados vecākajiem iedzīvotājiem, kam ir sliktāki dzīves apstākļi nekā vidējam līmenim;
  • atbalsta sniegšana pastāvīgas dzīves nodrošināšanai;
  • solidaritātes jēdziena stiprināšana.
 • Tiek veicināta paradigmu maiņa no novecošanās, kas tiek saistīta ar negatīvām iezīmēm, neproduktivitāti un finansiālo slogu, uz uzskatu, ka ilgāks iedzīvotāju mūžs sniedz papildus iespējas.

Aktīvās novecošanās stratēģijas: Centrāleiropas novecošanās stratēģijas un Austrijas teritoriālo nodarbinātības paktu novecošanās stratēģiju izstrādes process un galvenaie secinājumi, Anette Scoppetta, Sociālo inovāciju centrs

 • Centrāleiropas novecošanās stratēģija tika izstrādāta kā vienotas vadlīnijas Centrāleiropas valstīm un reģioniem, ar mērķi mazināt demogrāfisko izaicinājumu negatīvās sekas.
 • Izstrādājot stratēģiju, sākotnēji tika apkopotas idejas no iesaistītajām pusēm visos Centrāleiropas reģionos un tādējādi radot kopēju vīziju līdz 2050.gadam. Piesaistot ekspertus, kas ņēma vērā dažādas politikas jomas, tika izstrādātas iespējamās tendences, scenāriji un rekomendācijas.
 • Sākotnēji stratēģija tika publicēta kā zaļā grāmata, kas ietvēra saiknes starp visām galvenajām politikas jomām, kas skar novecošanās aspektus. Pēc plašām konsultācijām ar dažādu līmeņu iesaistītajām pusēm stratēģiju bija plānots publicēt kā balto grāmatu, tomēr tas netika izdarīts, jo nebija iespējams panākt vienošanos ar sociālajiem partneriem.
 • Rezultātā tika apkopotas ap 200 aktivitātēm, no kurām reģioni var izvēlēties savai situācijai atbilstošākos risinājumus.
 • Stratēģijas izstrādes procesā kā galvenie aspekti, uz ko nepieciešams vērst uzmanību novecošanās aspektā, tika izcelti pastāvošā nevienlīdzība gan grupu, gan teritoriju starpā, nepieciešamība pielāgot Centrāleiropas pārvaldības sistēmas demogrāfiskajām izmaiņām, nepieciešamība pēc investīcijām cilvēkkapitālā, kā darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšana.

Radinieku aprūpe un federālie atbalsta pasākumi, Alexander Miklautz Austrijas Federālās darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministrija

 • Austrijas aprūpes sistēmas galvenie aspekti ir naudas pabalsts, sociālie pakalpojumi un neformālā aprūpe.
 • Naudas pabalsti tiek piešķirti personām, kuras pašas sevi nevar pilnvērtīgi aprūpēt, ar mērķi segt izdevumus, kas rodas saņemot formālos maksas pakalpojumus vai neformālo aprūpi, piemēram, no ģimenes locekļiem. Naudas pabalsta apmērs nosaka ārsta atbilstoši izstrādātiem kritērijiem atbilstoši aprūpes apmēra nepieciešamībai. Šim naudas pabalstam nav vecuma ierobežojumi, tomēr vidējais saņēmēju vecums ir 75 gadi.
 • Lai nodrošinātu, ka aprūpes pakalpojumi ir kvalitatīvi, katru gadu tiek veiktas apmēram 20000 mājas vizītes, kuru laikā profesionāli aprūpes speciālisti novērtē situāciju, sniedz informāciju, kā arī praktiskus padomus.
 • Papildus atbalsts tiek sniegts arī personām, kuras veic ģimenes aprūpes pienākumus, nodrošinot sociālo apdrošināšanu (pensiju un veselības apdrošināšana), atmaksātu prombūtni līdz 3 mēnešiem, kā arī nodrošinot finansiālu atbalstu aprūpes nodrošināšanai prombūtnes laikā.

Pasākumu fit2work, Sigrid Rohrich, Austrijas Federālās darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministrija

 • Pasākumu fit2work mērķis ir saglabāt vai paaugstināt personu ar veselības problēmām darba spējas, samazināt darba kavēšanu slimības dēļ, veicināt personu nodarbinātību atbilstoši veselības stāvoklim, novērst priekšlaicīgu pensionēšanos vai bezdarbu veselības problēmu dēļ, kā arī veicināt personu, kuras ilgstoši bijušas darbnespējīgas, reintegrāciju darba vietās.
 • Pasākuma galvenās mērķa grupas ir nodarbinātas un pašnodarbinātas personas, kurām ir ilgstošas darbnespējas un veselības problēmas, bezdarbnieki ar veselības problēmām un uzņēmumi, īpaši, tie, kuros ir paaugstināts darbnespēju gadījumu skaits.
 • Sākotnēji tiek piedāvāts informatīvs atbalsts, bet vajadzības gadījumā tiek izstrādāti individuāli atbalsta plāni.
 • Uzmanība tiek vērsta uz faktu, lai palīdzība būtu savlaicīga, patstāvīga, atbilstoša individuālām vajadzībām, kā arī pastāvētu personu pašu atbildība. Lai arī pasākuma mērķa grupām tiek izsūtītas uzaicinājuma vēstules iesaistīties pasākumā, tas ir brīvprātīgs, bez maksas un konfidenciāls.
 • Vienlaikus ir uzsākts pilotprojekts personu ar garīgās veselības problēmām atbalstam. Pilotprojekta mērķis ir sniegt psiholoģisku un terapeitisku aprūpi personām ar garīgās veselības problēmām, veicinot darba spējas, novēršot darba zaudējumu garīgās veselības problēmu dēļ, kā arī reintegrējot personas darba tirgū pēc ilgstošām veselības problēmām. Šis atbalsts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar pasākuma fit2work individuālajām konsultācijām.