attēls

Ja biedrības vai nodibinājuma saimnieciskā darbība ir neliela, vai pie kritērija “algoti darbinieki” pats vadītājs var būt viens darbinieks?
Jā, ja vadītājam ir darba līgums.
 
Vai diviem algotiem darbiniekiem tiek akceptēta daļlaika noslodze, un vai tiem jābūt nodarbinātiem pieteikuma iesniegšanas dienā?

Jā, ir pieļaujama daļlaika noslodze.
 

Kur meklēt darbiniekus darba integrācijas uzņēmumam (DIU)?

Ja uzņēmums plāno nodarbināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, tas vēršas Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) filiālē:

- NVA filiāles darbinieks organizē uzņēmumam piemērota pretendenta atlasi;
- vai pasākuma dalībnieks informē NVA par bezdarbnieku, kuru vēlas nodarbināt, pārliecinās, ka bezdarbnieks atbilst mērķa grupai

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu kontaktinformācija un adreses

Ja uzņēmums plāno nodarbināt sociālās atstumtības riskam pakļautās mērķa grupas, tas ir tiesīgs vērsties kādā no nevalstiskajām organizācijām vai pašvaldības sociālajiem dienestiem ar lūgumu informēt par personām, kuras var iesaistīt pasākumā; vai informē personu, kuru vēlas nodarbināt, pārliecinās, ka persona atbilst mērķa grupai.

Svarīgi! Par mērķa grupas iesaisti pasākumā ir atbildīgs uzņēmums.

Ja uzņēmums plāno nodarbināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, tas vēršas Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) filiālē:
- NVA filiāles darbinieks organizē uzņēmumam piemērota pretendenta atlasi;
- vai uzņēmums informē NVA par bezdarbnieku, kuru vēlas nodarbināt, pārliecinās, ka bezdarbnieks atbilst mērķa grupai
 

Svarīgi! Pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir darba integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu piešķir, ja tie plāno izveidot vismaz divas jaunas darba vietas, kurās uz darba līguma pamata tiks nodarbinātas mērķa grupu personas, un kopējais mērķa grupu darbinieku skaits uzņēmumā nebūs mazāks par 50 procentiem no ikgadējā vidējā darbinieku skaita kalendāra gadā

 

Svarīgi! Sniegtajām atbildēm ir informējošs raksturs.

Informācija atjaunota 26.03.2019