Personas, kurām ir tiesības saņemt asistenta pakalpojumu

Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ir šādām personām:

 • bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja slimība vai patoloģiskais stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 4.pielikuma „Kritēriji invaliditātes noteikšanai un atzinuma sniegšanai par īpašas kopšanas nepieciešamību personām līdz 18 gadu vecumam” 2.daļā noteiktajiem kritērijiem;
 • pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kuru sniedz, ņemot vērā invaliditātes ekspertīzes rezultātus.

Asistenta pakalpojumu ir tiesīgi pieprasīt:

 1. Latvijas pilsoņi;
 2. Latvijas nepilsoņi;
 3. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi vai viņa ģimenes locekļi, kas legāli uzturas Latvijas Republikā;
 4. ārzemnieki, kuri ir saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;
 5. personas, kuras ir saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju sakarā ar bēgļa statusa piešķiršanu Latvijas Republikā vai minēto personu ģimenes locekļi, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā.

Asistenta pakalpojumu ir tiesīgas pieprasīt arī personas, kurām izsniegta termiņuzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, ja tai:

1) kā sociāli apdrošinātai personai ir tiesības uz sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem;

2) Latvijas Republikā ir piešķirts alternatīvais statuss;

3) tā ir alternatīvo statusu ieguvušas personas ģimenes loceklis;

4) Latvijas Republikā ir piešķirts pagaidu aizsardzības statuss;

5) termiņuzturēšanās atļauja ir piešķirta sakarā ar zinātniskās darbības veikšanu Latvijas Republikā;

6) Latvijas Republikā ir piešķirts cilvēku tirdzniecības upura statuss.

VDEĀVK sniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja persona ar invaliditāti atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

 • noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;
 • noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
 • slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;
 • abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
 •  garīgās veselības traucējumi.