Piedāvājuma formas

Piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros, kas ievietoti vienā ārējā iepakojumā (viens oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS un viena kopija ar norādi KOPIJA).

Piedāvājuma dokumentiem jābūt ar secīgi sanumurētām lapām un skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu vai kopiju, noteicošais būs oriģināls.