Pienākums informēt Valsts darba inspekciju

Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums pirms darbinieka nosūtīšanas elektroniski latviešu valodā informēt Valsts darba inspekciju par šo nosūtīto darbinieku, norādot:

1. darba devējs – fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personu apliecinošā dokumenta numuru un adresi, darba devējs - juridiskā persona - nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru, adresi, izpildinstitūcijas atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu un adresi, kā arī citu kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi).

Ja darba devējs ir darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, to norāda īpaši un iesniedz apliecinājumu, ka darba devējs kā darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus savā mītnes valstī.  

2. darbinieka vārdu un uzvārdu, kā arī personu apliecinošā dokumenta numuru;

3. paredzamo nosūtīšanas ilgumu, kā arī darba uzsākšanas un pabeigšanas laiku;

4. darba veikšanas vietas adresi vai adreses, ja darbu paredzēts veikt vairākās vietās;

5. darba devēja pārstāvi, norādot vārdu, uzvārdu, kā arī kontaktinformāciju:
a)kurš ir pilnvarots pārstāvēt darba devēju Latvijas valsts iestādēs un tiesā;
b)pie kura darba koplīguma puses var vērsties nolūkā uzsākt koplīguma noslēgšanas sarunas atbilstoši Darba likuma noteikumiem. Šī persona var neatrasties Latvijā, tomēr tai jābūt pieejamai pēc saprātīga un pamatota pieprasījuma.

Jāņem vērā, ka darba devējs var noteikt divas dažādas personas – katram gadījumam savu, kā arī tā var būt viena un tā pati persona.

6. personu, kuras labā tiks veikts darbs (pakalpojuma saņēmēju), kā arī pakalpojuma veidu, kas ir pamatā darbinieku nosūtīšanai;

7. apliecinājumu par to, ka nosūtītais darbinieks, kas ir trešās valsts pilsonis, likumīgi strādā pie darba devēja ES dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

8. informācija par sertifikātu par sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, kas piemērojami sertifikāta saņēmējam (A1 sertifikāts), norādot izdevējvalsti un numuru.

Valsts darba inspekcijas kontaktinformācija:
Rīgā, K. Valdemāra ielā 38 k-1, LV–1010
Darba laiks: 
no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09.00 līdz 16.30; 
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.30. 
Pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 12:30.  

E-pasts: vdi@vdi.gov.lv
Valsts darba inspekcijas konsultatīvie tālruņi: 67186522, 67186523 vai 24777997. 
Rīgā, Talejas ielā 1 (Valsts ieņēmuma dienesta ēkā), 2.stāvā, rindas kārtībā
No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.15 līdz 17.00
Piektdien no plkst. 8.15. līdz 15.45.

Reģionālo darba inspekciju kontaktinformācija