Projekta nosaukums: Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)

Projekta Nr: 10.1.3.0/18/TP/010

Mērķis: nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju izpildi un horizontālā principa efektīvu integrēšanu Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Projekta mērķa grupaEiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes, sadarbības partneri, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, pilsētu pašvaldības.

Projekta galvenās darbības:

Projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kas veicina nediskrimināciju dzimuma, invaliditātes, vecuma vai etniskās piederības dēļ:

1. projekta vadība;
2. horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana;
3. dzimumu līdztiesības eksperta piesaiste;
4. vadlīniju par vides un informācijas pieejamību augstskolām un valsts pārvaldes iestādēm izstrāde;
5. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.

Projekta īstenošanas ilgums: 2019. gada decembris-2021. gada decembris (37 mēneši).

Finansējums: darbību īstenošanai kopējais attiecināmais  finansējums ir 101400 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 86 190 EUR un valsts budžeta finansējums – 15 210 EUR

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

Kontakti:

Inese Vilcāne - projekta vadītāja,
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte
Tālrunis: 64331836
E-pasts: Inese.Vilcane@lm.gov.lv

Saistošie dokumenti:

2018. gada 4. septembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.562 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi”