Statuss:
Īstenošanā
logo

Projekts “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)” 

Projekta nosaukums: “Tehniskā palīdzība sabiedrības informēšanai labklājības jomā (2. kārta)”

Projekta numurs: Nr. 10.1.2.0/18/TP/007

Mērķis: īstenot informatīvos un publicitātes pasākumus, lai veicinātu sabiedrības informētību un izpratni par 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES fondu ieguldījumiem labklājības jomā, kā arī savlaicīgi nodrošinātu nepieciešamās informācijas pieejamību potenciālajiem un esošajiem ES fondu projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un mērķa grupas personām, kas saņem atbalstu atbildīgās iestādes pārziņā esošajos ES fondu projektos.

Projekta mērķa grupasociālās politikas veidotāji, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, potenciālie un esošie projektu iesniedzēji, ES fondu finansējuma saņēmēji, mērķa grupas personas, kas saņem atbalstu atbildīgās iestādes pārziņā esošajos ES fondu projektos, kā arī sabiedrība kopumā.

Projekta galvenās darbības:
1. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi:

  • videomateriālu izstrāde un izplatīšana;
  • vizuālo materiālu izstrāde un izplatīšana;
  • informatīvo kampaņu īstenošana;
  • informatīvo klātienes pasākumu organizēšana;
  • vieglās valodas informācijas nodrošināšana;
  • reprezentācijas materiālu iegāde;
  • sabiedriskās domas pētījums.

2. Projekta vadība un īstenošana (t.sk. komunikācijas pasākumu satura un ieviešanas nosacījumu definēšana, saskaņošana, iepirkuma procedūru īstenošana, ar pakalpojumu sniedzējiem uzņemto līgumsaistību izpildes uzraudzība, projekta vadība, personāla kompetences paaugstināšana u.c.)

Projekta īstenošanas ilgums: 2019. 3. janvāris-2021. gada 31.decembris (36 mēneši)

FinansējumsDarbību īstenošanai kopējais attiecināmais  finansējums ir 1 000 206 EUR, t.sk. ES fondu finansējums 850 175 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums 150 031 EUR.

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

Kontakti:
Madara Puķe
Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta projekta vadītāja
Tālrunis: 67782957
E-pasts: Madara.Puke@lm.gov.lv

Saistošie dokumenti:

2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 562 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi”.