Pašvaldības saviem iedzīvotājiem sniedz sociālos pakalpojumus.

Īpaši svarīgi ir sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā.

Pašvaldības sniegtie pakalpojumi:

 • aprūpe mājās,
 • dienas aprūpes centrs,
 • grupu māja (dzīvoklis),
 • krīzes centrs, 
 • servisa dzīvoklis, 
 • patversmes,
 • nakts patversmes un citi pakalpojumi.

Visvairāk pieprasītais pakalpojums ir aprūpe mājās.

Šādu aprūpi var saņemt cilvēki, kuri nevar sevi aprūpēt veselības, fizisku traucējumu vai vecuma dēļ.

Aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā var saņemt:

- ilgstoši;

- uz slimības laiku.

Aprūpe mājās ir maksas pakalpojums.

Par aprūpes personu pakalpojumu ir jāmaksā pašam cilvēkam vai viņa ģimenei.

Trūcīgajām personām šis pakalpojums ir par brīvu.

Pašvaldība ģimenei var palīdzēt ar konsultācijām, psiholoģisko atbalstu un arī materiāli.

Sociālo aprūpi var saņemt arī dienas aprūpes centros.

Tajos sniedz sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus dienas laikā. 

Dienas aprūpes centrā var arī pavadīt interesanti brīvo laiku, mācīties un apgūt dažādas prasmes. 

Dienas aprūpes centri ir paredzēti:

 • personām pensijas vecumā;
 • personām ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • personām ar fiziska rakstura traucējumiem;
 • bērniem invalīdiem;
 • bērniem no trūcīgām ģimenēm;
 • bērniem ar uzvedības traucējumiem;
 • personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietas;
 • no psihoaktīvām vielām atkarīgajām personām;
 • citām iedzīvotāju grupām.

Grupu māja (dzīvoklis) ir atsevišķs dzīvoklis vai māja, kurā nodrošina sociālu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Grupu mājā (dzīvoklī) parasti dzīvo vairākas personas.

Grupu mājā (dzīvoklī) ir pieejama sociālo darbinieku palīdzība.

Valsts daļēji apmaksā dzīvošanu grupu mājā (dzīvoklī) personām, kuras uzsāk patstāvīgu dzīvi pēc sociālās aprūpes centra.

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem pēc uzturēšanās sociālās aprūpes centrā var saņemt rehabilitācijas kursu pusceļa mājā.

Pusceļa mājas pakalpojums palīdz sākt patstāvīgu dzīvi.

Šeit cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem mācās sadzīvē nepieciešamās iemaņas – gatavot ēst, mazgāt veļu, uzkopt telpas, apkopt sevi un citas iemaņas.

Patlaban ir izveidotas sešas pusceļa mājas.

Iemaņas patstāvīgai dzīvei var apgūt  sociālās aprūpes centrā.

Krīzes centrā iedzīvotāji var saņemt īslaicīgu psiholoģisko un cita veida palīdzību krīzes gadījumā.

Krīze ir bīstams, sarežģīts, smags stāvoklis cilvēka dzīvē. Piemēram, vardarbība pret cilvēku, nelaimes gadījums ar smagām sekām, ārkārtas situācija ģimenē, valstī.

Dažos krīzes centros cilvēks var arī neilgu laiku dzīvot.

Servisa dzīvoklis ir īpaši pielāgots cilvēkiem ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.

Tajā cilvēks ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem var dzīvot patstāvīgi un aprūpēt sevi.

Pašvaldība nodrošina arī nepieciešamos pakalpojumus servisa dzīvoklī.

Bezpajumtniekiem un cilvēkiem krīzes situācijā pašvaldības piedāvā uzturēties patversmēs un nakts patversmēs.

Patversmē var paēst, nomazgāties un saņemt sociālā darba speciālistu pakalpojumus. Patversmēs var uzturēties līdz 3 mēnešiem.

Naktspatversmē bezpajumtnieki un cilvēki, kas nonākuši krīzes situācijā, var pārnakšņot.

Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus, cilvēkam jāsazinās ar pašvaldības sociālo dienestu.

Krīzes centra un naktspatversmes pakalpojumus var saņemt bez iepriekšējas pieteikšanās.

Lai saņemtu pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus, pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz:

 1. iesniegums par konkrēto problēmu;
 2. informācija par personas ienākumiem;
 3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (funkcionālo spēju traucējumu apraksts, apliecinājums, ka cilvēkam nav akūtu un lipīgu);
 4. psihiatra atzinumu par garīga rakstura traucēju­miem (ja tādi ir);
 5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (ja tāda ir);
 6. kā arī citi dokumenti, ja nepieciešams.

Dokumentus izskata 10 darbdienu laikā.