Detalizētāka informācija par NVA organizētajiem aktīvajiem nodarbinātības un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, to mērķiem, saturu, mērķa grupām, saitēm uz NVA mājaslapu skatīt pielikumā.

Saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām ir iespējas piedalīties aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos:

1) Konsultācijas un darba meklēšanas atbalsts:

 • karjeras konsultācijas;
 • individuālās psihologa konsultācijas;
 • profesionālās piemērotības noteikšana personām ar invaliditāti;
 • mentorings personām ar invaliditāti;
 • citi pasākumi.

2) Prasmju pilnveides pasākumi:

 • darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju apguve (komunikācijas prasmes, digitālās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes u.c.);
 • darba tirgū nepieciešamo papildus prasmju apguve (datorkursi, valodu kursi);
 • tiešsaistes platformu kursi;
 • profesionālā tālākizglītība un profesionālā pilnveide;
 • praktiskā apmācība pie darba devēja.

3) Nodarbinātības atbalsta pasākumi:

 • subsidētās darba vietas;
 • algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās;
 • atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai;
 • reģionālās mobilitātes atbalsts nokļūšanai  darba vai apmācību vietā;
 • pasākums darbam nepieciešamo iemaņu attīstībai (jauniešiem 18-29 gadi, personām ar invaliditāti, studentiem-bezdarbniekiem augstākās izglītības iestādēs).