13.07.2020.
Labklājības ministrijas uzdevumā ir īstenots pētījums "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējums"

Pētījuma mērķis bija izvērtēt ANO Konvencijas ieviešanas progresu, sniedzot pārskatu par valsts īstenoto politikas pasākumu ietekmi uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu un identificēt nepieciešamās turpmākās darbības efektīvas un ilgtspējīgas invaliditātes politikas attīstībai.
Lai izvērtētu ANO Konvencijas ieviešanas progresu, tika analizēta ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (turpmāk - Pamatnostādnes) noteikto uzdevumu un ANO Komiteja sniegto rekomendāciju Latvijai par ANO Konvencijas turpmāko ieviešanu izpilde.
Pētījumā tika analizēti galvenie rezultāti, secinājumi, aktuālās problēmas un sniegti ieteikumi to risinājumiem atbilstoši Pamatnostādņu rīcības virzieniem: izglītība, darbs un nodarbinātība, sociālā aizsardzība un sabiedrības izpratne.

Pētījuma kopsavilkumu un pilnu pētījuma tekstu skatīt šeit:    

GALA ZIŅOJUMS

KOPSAVILKUMS