logo maa

Informācija par EEZ finanšu instrumenta 2014.- 2021. gada programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” mērķiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem

Līguma parakstīšanas datums: 18.02.2021.

Projekta statuss: Īstenošanā

Projekta ilgums: līdz 30.04.2024.

Līguma Nr. EEZ/LM/2021/5

Projekta vispārējais mērķis ir bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošana, ieviešot Barnahus modeli Latvijā, nodrošinot starpdisciplināru un starpinstitucionālu sadarbību bērniem, kuri cietuši no vardarbības vai kļuvuši par tās lieciniekiem.

Projekta mērķi:

– izstrādāt un ieviest starpnozaru un starpdisciplināru uz upuri centrētu institucionālās sadarbības modeli vardarbības pret bērniem gadījumos;

– nodrošināt, lai pret bērniem, kuri kļuvuši par vardarbības upuriem vai lieciniekiem, izturētos bērniem draudzīgā veidā;

– uzlabot prokuratūras un tiesu sistēmas izmantoto pierādījumu kvalitāti, tostarp apmācot speciālistus;

– izveidot funkcionējošu, tiesiski un organizatoriski nostiprinātu Barnahus modeli Latvijā, kur bērni tiek pratināti un medicīniski izmeklēti kriminālprocesuālos nolūkos, vispusīgi novērtēti un saņem atbilstošus terapeitiskos pakalpojumus no atbilstošiem speciālistiem;

– ieviest Barnahus modeli nacionālajā bērnu aizsardzības struktūrā, lai sadarbību starp aģentūrām Barnahus iekšienē regulētu valstī noteiktas procedūras un oficiāli starpinstitūciju  nolīgumi.

Projekta aktivitātes:

– stiprināt tiesisko, politisko un institucionālo sistēmu daudznozaru starpinstitūciju kopējo ietvaru pakalpojumu attīstībai un ilgtspējīgai Barnahus darbībai;

– uzlabot speciālistu zināšanas un iespējas un palielināt speciālistu un plašākas sabiedrības informētību par vardarbības pret bērniem izplatību, galveno uzmanību pievēršot bērnu seksuālai izmantošanai;

– uzlabot un modernizēt telpas Barnahus vajadzībām (telpas atradīsies Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijā);

– nodrošināt starpdisciplīnu, vairāku pušu un aģentūru pakalpojumus Barnahus ietvaros.

Projekta mērķa grupa ir profesionāļi un iestādes, tostarp:

– policijas izmeklētāji, kuri nozīmē tiesu ekspertīzes un veic pratināšanu;

– medicīnas speciālisti un profesionāļi, kas veic tiesu medicīnisko pārbaudi un procesa virzītāja nozīmēto tiesu medicīnisko ekspertīzi;

– bērnu aizsardzības profesionāļi un sociālie darbinieki, kas sadarbosies ar Barnahus;

– tiesneši, prokurori, zvērināti advokāti.

Bērni, kas ir cietuši no seksuālas vardarbības vai cita veida vardarbības, vai liecinieki, kuriem nepieciešama Barnahus speciālistu komandas sniegtie pakalpojumi, ir projekta  primārie labuma guvēji. Projekta ieguvumi būs atbalsta aģentūras izveide, lai atbalstītu bērnus un izvairītos no sekundāras viktimizācijas. Sekundārajā labuma guvēju grupā ietilpst cietušā bērna ģimenes locekļi, kuri nav iesaistīti pret bērnu vērstajās noziedzīgajās darbībās, piemēram, vecāki/aprūpes sniedzēji un brāļi un māsas.

Projekta partneri

Projekta partneri ir Islandes valdības Bērnu tiesību aizsardzības valdības aģentūra, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (tālāk tekstā – OECD) un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca". Lai oficiāli iekļautu Barnahus nacionālajā tiesību sistēmā un nodrošinātu ilgtspējīgu publisko finansējumu, tiks iesaistīta arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (Labklājības ministrijas padotības iestāde). Pieejamais projekta finansējums ļaus Labklājības ministrijai un partneriem pienācīgi risināt iepriekš minētās problēmas un pakāpeniski nodrošināt publisko finansējumu, lai ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspēju.

Projekta kopējais finansējums ir: 2 070 000.00 eiro

Grantu finansējums: 1 759 500.00 eiro

Valsts līdzfinansējums: 310 500.00 eiro

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" projekta "Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā" ietvaros Labklājības ministrija īstenoja starptautisku pasākumu - OECD sagatavotā Ziņojuma publiskošana: Ceļā uz Bērnam Draudzīgas justīcijas sistēmas izveidi: Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā. Ziņojumā ir aplūkota Latvijas pieeja, lai izveidotu tādu tiesību aizsardzības un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas atbalsta sistēmu, kas ir vairāk cilvēkiem un bērniem draudzīga, ietverot pareizos pārvaldības mehānismus.

Vairāk informācijas par programmu un projektu pieejams vienotajā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta tīmekļvietnē.

Par OECD ziņojumu - Ceļā uz Bērnam Draudzīgas justīcijas sistēmas izveidi: Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā

OECD ziņojums "Ceļā uz bērniem draudzīgu tieslietu sistēmu Latvijā. Barnahus modeļa ieviešana" (angļu valodā)

Īstenota veselības aprūpes darbinieku apmācība vardarbības pret bērniem atpazīšanai un pieredzes apmaiņa ar Somijas Barnahus ekspertiem

Eksperti: Bērnu seksuālas izmantošanas gadījumos nepieciešama aktīvāka starpinstitucionālā sadarbība

Bērna māja veicinās seksuālās vardarbības gadījumu pret bērniem atklāšanu un izmeklēšanu

Foto atskats no Bērna mājas atklāšanas

Latvijas delegācijas pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju-Linšēpingas Barnahus

Veiksmīgi noritējušas mācības par NICHD intervēšanas protokola lietošanu

Starptautiskā semināra "Kopā" programmas: