14. janvāris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem
 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par Eiropas pieeju mikroapliecinājumiem mūžizglītībā un nodarbinātībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

17. janvāris

 • Vadlīnijas pašnodarbināto koplīgumu slēgšanai
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

19. janvāris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

26. janvāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

28. janvāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

1. februāris

 • Priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)
 • Eiropas Komisijas iniciatīva ALMA (Orientācija, Mācības, Meistarība, Rezultāts)
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

2. februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

3. februāris
Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.25/2021 par Eiropas Sociālā fonda atbalstu cīņai pret ilgstošo bezdarbu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

8. februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

9. februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

21. februāris

 • Padomes secinājumu projekts par 2022.gada Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes pētījumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

22. februāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

23. februāris
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

24.februāris
Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.25/2021 par Eiropas Sociālā fonda atbalstu cīņai pret ilgstošo bezdarbu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

28.februāris
Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

3. marts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

21. marts

Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

22. marts

 • Eiropas Komisijas paziņojums par pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visā pasaulē globālas taisnīgas pārkārtošanas procesam un ilgtspējīgai atveseļošanai
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

30. marts

Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

31. marts

Padomes secinājumu projekts “Vardarbības pret sievietēm novēršana un apkarošana”

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

4. - 5. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

6. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

8. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

27. aprīlis

 • Priekšlikums direktīvai par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Maksims Ivanovs un Linda Pauga

28. aprīlis

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

2. maijs

Priekšlikums Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt taisnīgu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

5. maijs

Priekšlikums Padomes ieteikumam par individuālajiem mācību kontiem

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

10. maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga    

18. maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

23. maijs

Priekšlikums direktīvai par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

24. maijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

27. jūnijs

Priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

4.jūlijs

Čehijas prezidentūras darba programmas prezentācija

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

7.jūlijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 •  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

14.jūlijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 •  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

18.jūlijs

Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

19.jūlijs

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

5.septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

8.septembris

 •  Eiropas Komisijas paziņojums par Eiropas aprūpes stratēģiju
 •  Priekšlikums Padomes ieteikumam par piekļuvi pieejamai un kvalitatīvai ilgstošajai aprūpei
 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par Barselonas mērķu pārskatīšanu attiecībā uz pirmsskolas izglītību un aprūpi
  • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

14.septembris

Priekšlikums Padomes ieteikumam par Barselonas mērķu pārskatīšanu attiecībā uz pirmsskolas izglītību un aprūpi

 •  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

15.septembris

Priekšlikums Padomes ieteikumam par piekļuvi pieejamai un kvalitatīvai ilgstošajai aprūpei

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

26.-27.septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

27.septembris

Priekšlikums Padomes ieteikumam par piekļuvi pieejamai un kvalitatīvai ilgstošajai aprūpei

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

29.septembris

Priekšlikums Padomes ieteikumam par Barselonas mērķu pārskatīšanu attiecībā uz pirmsskolas izglītību un aprūpi

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

30.septembris

 • Padomes secinājumu projekts par personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū
 • Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
  •  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Kultūras ministrijas pārstāvis

3.oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

7.oktobris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par adekvātiem minimālajiem ienākumiem aktīvai iekļaušanai
 • Komisijas paziņojums “Labāka dalībvalstu rīcībpolitiku distributīvās ietekmes novērtēšana”
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

10.oktobris

 • Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesību izaicinošos ekonomiskos apstākļos: fokuss uz jauno paaudzi
 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par piekļuvi pieejamai un kvalitatīvai ilgtermiņa aprūpei
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

11.oktobris

Priekšlikums Padomes ieteikumam par pirmsskolas izglītību un aprūpi: Barselonas mērķi 2030.gadam

 • sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Maija Zvirbule un Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

17.oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

18.oktobris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas prasmju gadu 2023
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā
 • sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Maija Zvirbule un Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

24.oktobris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par piekļuvi pieejamai un kvalitatīvai ilgtermiņa aprūpei
 • Padomes secinājumu projekts par personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

26.oktobris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par pirmsskolas izglītību un aprūpi: Barselonas mērķi 2030.gadam
 • Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm
 • sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Maija Zvirbule un Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

27.oktobris

Priekšlikums Padomes ieteikumam par adekvātiem minimālajiem ienākumiem aktīvai iekļaušanai

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

28.oktobris

 • Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesību izaicinošos ekonomiskos apstākļos: fokuss uz jauno paaudzi
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas prasmju gadu 2023
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Maija Zvirbule

 

31.oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

8.novembris

Priekšlikums Padomes ieteikumam par pirmsskolas izglītību un aprūpi: Barselonas mērķi 2030.gadam

 • sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Maija Zvirbule

 

10.novembris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/148/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā
 • Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesību izaicinošos ekonomiskos apstākļos: fokuss uz jauno paaudzi
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

14.novembris

Priekšlikums Padomes ieteikumam par adekvātiem minimālajiem ienākumiem aktīvai iekļaušanai

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

15.novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

22.novembris

 • Priekšlikums Padomes ieteikumam par adekvātiem minimālajiem ienākumiem aktīvai iekļaušanai
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas prasmju gadu 2023
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Maija Zvirbule

12.decembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs